Prejsť na obsah

Uznesenia: 336 - 371

XII. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XII. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 20.02.2020

Zoznam

336. PDF 205,6 KB Schválenie programu XII. zasadnutia MZ v Košiciach
337. PDF 201,04 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
338. ZIP 432,38 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2020 – 2022
339. PDF 187,71 KB Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti Mestskej polície mesta Košice od 01.01.2019 do 31.12.2019
340. PDF 190,07 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí MZ dňa 12. - 13.12.2019
341. PDF 195,76 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od IX. zasadnutia MZ dňa 19.09.2019 do XI. zasadnutia MZ dňa 12. - 13.12.2019
342. PDF 189,67 KB Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
343. PDF 194,13 KB Zmena uznesenia MZ č. 172 zo dňa 04.07.2019 „Riešenie nelegálnych osád“
344. PDF 191,91 KB Zrušenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o.
345. PDF 206,24 KB Informácia o prerušených bodoch zo zasadnutí MZ v Košiciach
346. PDF 198,44 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2020
347. PDF 192,57 KB Informácia o činnosti Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
348. PDF 200,07 KB Personálne zmeny v komisiách pri MZ v Košiciach
349. PDF 195,85 KB Personálna zmena v Majetkovej komisii, Finančnej komisii a Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach a v Mestskej rade v Košiciach
350. PDF 200,78 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 194/2018 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice – protest prokurátora
351. PDF 193,72 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu mesta Košice – pokračovanie rokovania MZ zo dňa 19.06.2019“
352. PDF 194,11 KB Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom malého futbalu pri zabezpečovaní organizácie a prípravy Majstrovstiev Európy v malom futbale EURO 2020
353. PDF 205,67 KB Informácia o výsledku výberového konania a voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti DPMK, akciová spoločnosť – pozastavený výkon uznesenia
354. PDF 195,83 KB Zmena člena predstavenstva v obchodnej spoločnosti DPMK, akciová spoločnosť
355. PDF 194,17 KB Zmena člena dozornej rady v organizácii Mestská karta Košice, n. o.
356. PDF 201,96 KB Stratégia rozvoja podniku TEHO s.r.o. Košice 2020 – 2023 - plnenie uznesenia MZ č. 193 zo dňa 19.09.2019
357. PDF 188,61 KB Informácia o investičných zámeroch BPMK, s.r.o. – prezentácia
358. PDF 192,95 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Informácia o navrhovaných zmenách Stanov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.“
359. PDF 193,27 KB Rozšírenie predmetu podnikania v zakladateľskej listine Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.
360. PDF 194,52 KB Zámer mesta Košice na zabezpečenie forenzného auditu vo vzťahu k prevereniu postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s. a reaudit znaleckého posudku na ocenenie 29 ks akcií
361. PDF 192,13 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre MHD s účinnosťou od 01.03.2020“
362. PDF 199,77 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, názov projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa“
363. PDF 205,72 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
364. PDF 204,22 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre KSK za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami – parkovisko, vchod a schodisko pri objekte „DSS – Park mládeže, Košice“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
365. PDF 201,72 KB Prevod nebytových priestorov – garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby
366. PDF 206,81 KB Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a SBD III Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny
367. PDF 202,2 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Kavečany pre Ing. Radovana Balčíka a manželku MUDr. Alenu Balčíkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
368. PDF 198,64 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Máriu Mrázkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
369. PDF 373,27 KB Personálna zmena v Mestskej rade v Košiciach
370. PDF 193,19 KB Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice
371. PDF 193,02 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zmena Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely mesta Košice“