Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIII

XIII. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 26.03.2020
Dátum publikovania: 23.03.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 372 - 380
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
z v o l á v a m
 
XIII. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 
26. marca 2020 (štvrtok) od 9.00 hod.
  
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:
  
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 117,97 KB Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 161,01 KB Návrh niektorých opatrení počas mimoriadnej situácie za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 127,26 KB Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 275,57 KB Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 130,84 KB Návrh na úpravu platu primátora z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 146,28 KB Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 497,13 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu, pre projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 148,48 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, za účelom realizácie projektu: „Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2.etapa“ PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
9. --- Záver