Prejsť na obsah

Zasadnutie: XV

XV. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 28.05.2020
Dátum publikovania: 15.05.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

 Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 

XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

28. mája (štvrtok) 2020 od 8.30 hod.

 

Aktualizovaný program - XV. zasadnutie MZ

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,

prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

V čase od 13.30 hod. do 15.00 hod. bude zasadnutie MZ prerušené. Počas prerušenia zasadnutia bude podávané občerstvenie a hygienicko-technická prestávka.

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 2,29 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 1,49 MB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí MZ dňa 20.-21.02.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 1,45 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Inovecká ulica“ a „Bielohorská ulica“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 1,2 MB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 153 Určenie názvu ulíc „Bazová“, „Hrabová“, „Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 976,97 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 597,09 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 70 O dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 294,18 KB Návrh na reštrukturalizáciu úverov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 510,06 KB Pokračovanie rokovania MZ o bode „Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre MHD s účinnosťou od 01.03.2020“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 2,49 MB Koncepcia riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice na roky 2020 – 2023 – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019 PREDKLADÁ: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
10. ZIP 18,74 MB Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach: 10a) č. 192 zo dňa 19.09.2019 – BPMK s.r.o. 10b) č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13, 10c) č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s., 10d) č. 266 zo dňa 06.11.2019 – SMsZ v Košiciach, 10e) č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice, 10f) č. 268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko soc. pomoci mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 5,72 MB Menovanie člena správnej rady CIKE, n.o. v zmysle čl. V. ods. 7 písm. e) štatútu neziskovej organizácie PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
12. ZIP 745,19 KB Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na investičnú akciu „Obnova bytového domu Adlerova 4, Košice “, súpis. č. 835 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 235,17 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice – návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 1,41 MB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 835,91 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové funkčné obdobie štyroch rokov PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
16. ZIP 331,8 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Trampolíny Košice, o.z. PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
17. ZIP 932,65 KB Prenájom pozemkov k. ú. Jazero pre spoločnosť LaGO development s.r.o. za účelom realizácie parkovacích miest a komunikácie v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou – Lago“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 656,18 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce za účelom revitalizácie detského ihriska v lokalite ulíc Sofijská a Budapeštianska v Košiciach (Detské ihrisko Žihadielko) z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 893,95 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici (detské ihrisko Žihadielko)“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 1,57 MB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri Myslavskom potoku v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 420,5 KB Prenájom časti pozemku pre Ing. Š. K. – A3UM, Košice (správca bytového domu) v k. ú. Terasa za účelom vybudovania bezbariérovej rampy v bytovom dome Popradská 5, 7 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 1,02 MB Zverenie pozemku, detského ihriska a mobiliáru v lokalite ul. Borievková, zrealizovaných v rámci stavby „Panoráma obytný súbor, IV. etapa – polyfunkcia“, do správy Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 628,01 KB Zverenie nehnuteľnosti parcely C KN č. 1501/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 1,84 MB Zverenie pozemkov v lokalite historického evanjelického cintorína na Žriedlovej ulici do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 692,68 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemku registra C KN parc. č. 3805/56 v k. ú. Huštáky do správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto za účelom rekonštrukcie Materskej školy Tatranská 23, Košice z fondov EÚ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 529,23 KB Odňatie pozemku v lokalite ulice Cesta pod Hradovou zo správy Mestskej časti Košice - Sever PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 472,99 KB Zmena právnych vzťahov na úseku užívania majetku súvisiaceho s realizáciou národného projektu „Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 1,15 MB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre J. H. a manželku V. H. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. --- Záver