Prejsť na obsah

Zasadnutie: II

II. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 31.01.2019
Dátum publikovania: 25.01.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 15 - 16
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach zvolávam

 

II. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

31. januára 2019 (štvrtok) od 10.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 1,26 MB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. --- Záver