Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVII

XVII. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 30.07.2020
Dátum publikovania: 20.07.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

 

XVII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

30. júla (štvrtok) 2020 po skončení XVI. zasadnutia mestského zastupiteľstva
(v prípade neukončenia XVI. zasadnutia MZ sa XVII. zasadnutie MZ uskutoční nasledujúci deň 31. júla 2020)

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 263,83 KB Návrh na reštrukturalizáciu úverov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 129,65 KB Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 241,42 KB Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt SMART CITY Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 213,17 KB Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 152,25 KB Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: Modernizácia vozového parku autobusov v DPMK PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 7,81 MB Pokračovanie rokovania - Informácia o navrhovaných zmenách Stanov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 198,46 KB Predkupné právo na akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. od Obce Čerhov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 130,68 KB Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“ PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
9. ZIP 164,51 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
10. ZIP 328,29 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Hádzanársky školský klub pri športovom gymnáziu Košice, Trieda SNP 104, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
11. ZIP 331,67 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16 Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
12. ZIP 331,78 KB Prenájom telocvične a korčuliarskeho oválu v objekte ZŠ Bukovecká 17, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Občianske združenie Cookie skating club Košice, Šafárikova trieda 21, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
13. ZIP 327,49 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Polianska 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dynamo Podhradová, Slavkovská 20, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
14. ZIP 334,75 KB Prenájom atletickej dráhy v objekte ZŠ Trebišovská 10 a telocvične na ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o. z., Dúhová 26, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
15. ZIP 586,74 KB Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Husárskej ulici v Košiciach za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 763,87 KB Prenájom pozemku v k. ú. Stredné mesto na dobu určitú pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Alžbety Uhorskej za cenu 1,- €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 898,42 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach v okolí chrámu na ulici Československej armády 22 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. --- Záver