Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIX

XIX. zasadnutie

Informácie


Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 

XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

19. októbra (pondelok) 2020 od 8.00 hod. do 17.00 hod.

(v prípade neukončenia bude rokovanie pokračovať nasledujúce dni)

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

 

Vstup bude povolený za podmienok dodržiavania opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7852/2020, ktorým s účinnosťou od 1. októbra 2020 sa zakazuje všetkým osobám do odvolania pohybovať sa v priestoroch interiérov budov bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou uvedenou v opatrení.

 

Program:

 

Aktualizovaný program - XIX. zasadnutie MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 2,53 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 4 MB Správa o odpovediach na interpelácie poslancov MZ vznesené XVI. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 30.07.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 1,87 MB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. zasadnutia MZ dňa 20.02.2020 do XVIII. (mimoriadneho) zasadnutia MZ dňa 11.09.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 1017,72 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 1,51 MB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 190,26 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 609,69 KB Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 34/1996 o podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 415,75 KB Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice - zámer PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 3,4 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 1,15 MB Návrh na 5. zmenu programového rozpočtu na rok 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 257,93 KB Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 218,86 KB Informácia o výsledku kontroly NKÚ: Rozšírenia kapacít predškolských zariadení – projekt Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice, Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 186,8 KB Informácia o potrebe zmeny Stanov Dopravného podniku mesta Košice, a.s. a jeho vnútorných predpisov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 926 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s. PREDKLADÁ: skupina poslancov mestského zastupiteľstva
15. ZIP 322,19 KB Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti KFA, a.s. PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
16. ZIP 2,58 MB Zámer uvedenia štadióna KFA, a.s. do prevádzky a jeho ďalšie financovanie PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
17. ZIP 985,11 KB Mandátna zmluva Mesta Košice s IDS Východ, s.r.o. pre účely zavedenia a koordinácie integrovaného dopravného systému na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 20,7 MB Zmena „Memoranda o spolupráci pri výstavbe a prevádzkovaní športoviska Národné tenisové centrum Košice“ a pokračovanie rokovania MZ zo dňa 17.09.2018 o bode „Výzva občanov mesta Košice proti výstavbe NTC v Košiciach na Popradskej ulici“ PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
19. ZIP 965,52 KB Tenisová dvojhala na Aničke - majetkovoprávne vysporiadanie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 485,36 KB Dodatok č. 4 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 1.11.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 220,66 KB Návrh na rozšírenie predmetu podnikania Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 311,2 KB Stratégia rozvoja digitálnej transformácie Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov na obdobie piatich rokov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 670,68 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2019 – informatívna správa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 1,46 MB Košický klaster nového priemyslu – vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
25. ZIP 686,23 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2020“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
26. ZIP 326,59 KB Prenájom časti pozemku v areáli zrušenej ZŠ Petzvalova 4, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
27. ZIP 333,63 KB Prenájom nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
28. ZIP 341,66 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Belehradská 21, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
29. ZIP 335,86 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Slobody 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
30. ZIP 265,81 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice - prenosné hokejbalové ihrisko - zo správy ZŠ L. Novomeského 2, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
31. ZIP 770,23 KB Dodatok č. 1 k aktuálnej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Creative Industry Košice, n.o. a príspevkovou organizáciou K 13 – Košické kultúrne centrá z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
32. ZIP 677,76 KB Dodatok č. 2 k aktuálnej nájomnej zmluve uzavretej medzi Knižnicou pre mládež mesta Košice a K 13 – KKC z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 1,64 MB Zverenie uzamykateľného kontajneroviska a pozemku registra C KN parc. č. 3535/17 nachádzajúci sa pod kontajneroviskom v k. ú. Nové Ťahanovce do správy Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce za účelom správy a údržby PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 908,43 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulica Watsonova Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 2 MB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Urbánkova a Potočná Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 509,89 KB Odňatie stavby na pozemku v k. ú. Terasa zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a následný prenájom stavieb a pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu „ Revitalizácia Katkin park“ za 1,- EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 1,06 MB Zámena pozemkov v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a O. U. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 496,61 KB Prenájom časti pozemku a stavieb v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Park Narcisová“ za 1,- EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 681,7 KB Prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie doplnenia svetelných bodov na ul. Adlerova a ul. Kurská - Lidické námestie v k. ú. Furča za 1,- EUR/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 1,01 MB Prenájom časti priestorov v objekte Športovej haly, Hviezdoslavova 8, Košice za 1,- €/rok so spoločnosťou TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 1,38 MB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 582,37 KB Prenájom nebytových priestorov v trakte F v budove MMK za 1,- €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 981,67 KB Prenájom častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť CTR Alvinczy s.r.o. za účelom realizácie úprav komunikácií a parkovísk v rámci stavby „REZIDENCIA ALBELLI, Alvinczyho a Bellova ul. Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
44. ZIP 886,29 KB Prenájom pozemku C KN parc. č. 3559/140 v k. ú. Letná pre MČ Košice – Staré Mesto za účelom prevádzkovania a postupného rozširovania crossfitového ihriska, z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 4,28 MB Mestská krytá plaváreň Košice - prerokovanie návrhu Mestskej časti Košice - Staré Mesto na odpredaj PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 327,24 KB Zmena uznesenia č. 365 zo dňa 20. - 21. februára 2020 - Prevod nebytových priestorov - garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 899,14 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach v okolí chrámu na ulici Československej armády 22“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 4,08 MB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019 PREDKLADÁ: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
49. ZIP 8,85 MB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach: č. 192 z 19.09.2019 – BPMK s.r.o., č. 193 z 19.09.2019 – TEHO s.r.o., č. 194 z 19.09.2019 – K 13 – Košické kultúrne centrá (vrátane Stratégie rozvoja K 13 2020 - 2023), č. 265 z 06.11.2019 – Mestské lesy Košice a.s., č. 266 z 06.11.2019 – SMsZ v Košiciach, č. 267 z 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice, č. 268 z 06.11.2019 – Stredisko soc. pomoci mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
50. --- Záver