Prejsť na obsah

Zasadnutie: XX

XX. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 16.11.2020
Dátum publikovania: 09.11.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 557 - 559
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m
 
XX. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
16. novembra (pondelok) 2020 od 09.00 hod.
 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.
 
Vstup bude povolený za podmienok dodržiavania opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8323/2020, ktorým s účinnosťou od 14. októbra 2020 sa zakazuje všetkým osobám do odvolania pohybovať sa v priestoroch interiérov budov bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka, a to s výnimkou uvedenou v opatrení.
 
Program:
 
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 

1. ZIP 616,33 KB Návrh na 5. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 2,17 MB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Tenisová dvojhala na Aničke - majetkovoprávne vysporiadanie“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 428,47 KB Mestská krytá plaváreň Košice – zabezpečenie správy prostredníctvom spoločnosti TEHO, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 151,59 KB Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. --- Záver