Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXI

XXI. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 10.12.2020
Dátum publikovania: 08.12.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

 

zvolávam

 

XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

 

10. decembra 2020 (štvrtok) od 8.30 hod.

 

v Historickej radnici mesta Košice, Hlavná č. 59, s týmto programom :

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Informatívna správa o činnosti primátora k prvej polovici funkčného obdobia
2. ZIP 150,83 KB Návrh na úpravu platu primátora na kalendárny rok 2021 z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19
3. --- Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
4. ZIP 370,04 KB Zásady pre zabezpečenie Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice
5. --- Časový harmonogram zastupiteľstiev na I. polrok 2021
6. ZIP 354,85 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. --- Tenisová dvojhala na Aničke
8. --- Záver