Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIII

XXIII. zasadnutie a jeho pokračovanie 04.05.2021


Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

3. a 4. mája 2021 (pondelok a utorok) od 8.00 hod. do 16.00 hod.
(v prípade neukončenia bude rokovanie pokračovať 6. mája (štvrtok))

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program - XXIII. zasadnutie MZ

 

Pokračovanie XXIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 11. mája 2021 (utorok) 

s programom, ktorý bol schválený po otvorení XXIII. zasadnutia MZ dňa 3. mája 2021.

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 470,62 KB Informácia o projekte „ Európske hlavné zelené mesto“ PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
2. ZIP 962,02 KB Pristúpenie mesta Košice k Dohode zelených miest (Green City Accord) PREDKLADÁ: p. p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 27,31 MB Stratégia rozvoja kultúry a kreatívnych odvetví v meste Košice na roky 2021-2027 PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
4. ZIP 188,2 KB Grantový program za rok 2021 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 71,71 MB Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 4,82 MB Nová Mestská karta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 360,83 KB Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019 PREDKLADÁ: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
8. ZIP 5,41 MB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 618,99 KB Stratégia rozvoja podniku DPMK, a.s. 2020 – 2023 a Odpočet plnenia stratégie DPMK, a.s. - plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 388 zo dňa 28.05.2020, ktorého výkon bol pozastavený a vykonateľným sa stal dňom jeho potvrdenia (30. júla 2020) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 238,48 KB Návrh na rozšírenie predmetu podnikania Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 381,07 KB Zrušenie činnosti Centra pre deti a rodinu v zriaďovacej listine Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, 040 01 Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 441,37 KB Zmena zriaďovacej listiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 51,61 MB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1307 zo dňa 4.11.2010 „Členstvo mesta Košice v Občianskom združení MRAK“ – pokračovanie rokovania v prerušenom bode uznesenia MZ v Košiciach č. 566 zo dňa 08.02.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 2,32 MB Inovačné centrum Košického kraja, Košický klaster nového priemyslu - pokračovanie v prerušenom bode uznesenia MZ v Košiciach č. 530 z 20.10.2020 PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
15. ZIP 627,23 KB Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 6/1992 o kronike mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 1,37 MB Návrh VZN mesta Košice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Košice (trhový poriadok mesta Košice) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 851,26 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 1,49 MB Možnosti regulácie prevádzkovateľov zdrojov hluku formou VZN – zhodnotenie rizík a návrhy PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 1,28 MB VZN mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva - zámer rekodifikácie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 693,32 KB Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – zámer PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 9,34 MB Záverečný účet mesta Košice za rok 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 661,49 KB Informácia o predbežných výdavkoch na COVID-19 za obdobie 2020, I-III/2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 622,24 KB Informatívna správa o dopade COVID-19 na výber poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 664,01 KB Rozbor výberu dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 277,18 KB Predloženie žiadostí o nenávratný fin. príspevok v rámci IROP, PO 4, Špec. cieľ 4.3.1, za účelom realizácie projektov: Revitalizácia parkov v meste Košice, Regenerácia vnútroblokov v meste Košice, Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy, Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 2,44 MB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 9,22 MB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 56,61 MB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 41,6 MB Územný plán zóny Lorinčík, Zmeny a doplnky 2018 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 2,31 MB Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 2,59 MB Správa o činnosti ÚHA mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 3,09 MB Analýza stavu Verejného osvetlenia a stratégia obnovy PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 655,73 KB Financovanie opráv a rekonštrukcii ciest prostredníctvom dodávateľského úveru PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 293,78 KB Odovzdanie ciest II. a III. triedy do majetku KSK PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. --- Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 241,17 KB Návrh na prerozdelenie dotácií z Fondu mládežníckeho športu, Fondu aktivít a z Fondu mládežníckeho futbalu v roku 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 138,17 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
38. ZIP 141,3 KB Návrh na zmenu uznesenia MZ v Košiciach č. 462 zo dňa 24.06.2004 v časti týkajúcej sa ZŠ Trebišovská 10, Košice – aktualizácia parciel zverených do správy základnej školy PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
39. ZIP 141,03 KB Návrh na zaradenie Centra voľného času, Fábryho 44, Košice ako súčasti Základnej školy, Fábryho 44, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
40. ZIP 349,06 KB Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom cyklistiky pri zabezpečovaní organizácie medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska 2021“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 3,58 MB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1098 zo dňa 16.04.2018 v časti týkajúcej sa predmetu nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
42. ZIP 392,46 KB Určenie spôsobu prenájmu areálu bývalej ZŠ Petzvalova 4, Košice na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
43. ZIP 182,32 KB Prenájom pozemku v areáli ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalová akadémia Benecol Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
44. ZIP 1,51 MB Zverenie nehnuteľností – stavieb miestnych komunikácií, chodníkov a parkoviska v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 912,25 KB Odňatie pozemkov súvisiacich so stavbou Mestskej krytej plavárne zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 1,66 MB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Košický samosprávny kraj na výstavbu „Tréningovej hokejovej haly“ na Medickej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 1,08 MB Prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku, parc. č. 1828 v k. ú. Furča pre vlastníka NP č. 12 spoločnosť Boldy, s. r. o. (garáž na Clementisovej č. 3) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 1,83 MB Prevod pozemkov pod garážami v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 1 MB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 808/5 a 808/6 v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP č. 1 A. N. (dvor Hlavná 55, Kováčska 16) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
50. ZIP 1,76 MB Riešenie správy uzamykateľného kontajneroviska a okolitých pozemkov v lokalite Škultétyho ul. v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 3,27 MB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice-Západ za účelom realizácie stavieb uzamykateľných kontajnerovísk v rámci projektu „Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk časť F“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
52. ZIP 1,75 MB Prenájom pozemkov, parciel registra „C“ KN č. 7085/4 – 7085/33 na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
53. ZIP 1006,87 KB Prenájom pozemku v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom stavby otočky na ulici Chmeľníky PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
54. ZIP 1,02 MB Prenájom pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Park na Európskej triede“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
55. ZIP 590,05 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Čermeľ za účelom rozšírenia plôch potrebných pre prevádzku samotnej atrakcie - Košickej detskej historickej železnice pre Detskú železnicu Košice, občianske združenie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
56. ZIP 603,39 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník na dobu 20 rokov pre p. K. R. a p. K. L. za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
57. ZIP 534,64 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komunikačného prepojenia chodníkom na ul. Zupkova v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
58. ZIP 549,27 KB Prenájom častí pozemkov pre MEDICKÁ KOŠICE s.r.o. za účelom realizácie stavby „Úprava križovatky ul. Považská-Medická“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
59. ZIP 1,72 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
60. ZIP 293,22 KB Realizácia projektu „Revitalizácia Park Narcisová“ v k. ú. Terasa – aktualizácia nájomného vzťahu PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
61. ZIP 305,99 KB Realizácia projektu „Revitalizácia Katkin park“ v k. ú. Terasa - aktualizácia nájomného vzťahu PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
62. ZIP 1,06 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
63. ZIP 960,32 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/3 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
64. ZIP 973,15 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
65. ZIP 674,25 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre INZUKO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
66. ZIP 1,87 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
67. ZIP 762,22 KB Určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice formou zámeny pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemky v k. ú. Letná vo vlastníctve spoločností DUMAD s.r.o. a MADO s.r.o. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
68. ZIP 1,4 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Nižná Úvrať a Severné mesto s Košickou arcidiecézou a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
69. ZIP 1014,62 KB Určenie spôsobu prevodu - nebytového priestoru č. 1 v dome na ul. Tomášikova č. 15 z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
70. ZIP 1,1 MB Predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre J. B. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
71. ZIP 1,22 MB Predaj pozemkov v k. ú. Myslava pre R. H. a manželku M. H. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
72. ZIP 1,11 MB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia MZ dňa 19.10.2020 do XXII. zasadnutia MZ dňa 08.02. a z jeho pokračovania dňa 10. a 23.02.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
73. ZIP 1,25 MB Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach: č. 522 zo dňa 20.10.2020 – znovuzavedenie zľavnenej prepravy pre poberateľov invalidných dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 70 %, č. 523 zo dňa 20.10.2020 – úprava ceny cestovného lístka na linke č. 26, trasa Košice - Šaca PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
74. ZIP 603,99 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené od XIX. zasadnutia MZ dňa 19.-20.10.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
75. ZIP 2,15 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
76. ZIP 590,43 KB Žiadosť hlavného kontrolóra mesta Košice o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti podľa § 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
77. --- Záver