Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXV

XXV. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 23.09.2021
Dátum publikovania: 10.09.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

23. septembra 2021 (štvrtok) od 8.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program - XXV. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 1,02 MB Dlhodobý prenájom objektu bývalého kina Družba a súvisiacich pozemkov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 717,86 KB Odňatie pozemku C KN parc. č. 6326 v k. ú. Krásna zo správy Mestskej časti Košice – Krásna PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 589,5 KB Zverenie nehnuteľností stavby uzamykateľného kontajneroviska na Levočskej ulici a parcely C KN č. 4159/80, k. ú. Jazero, do správy MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 1,22 MB Zverenie nehnuteľnosti parciel C KN č. 2380/2, E KN č. 223 a 224, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 989,9 KB Zmena Nájomnej zmluvy č. 2015001736 uzatvorenej s občianskym združením CINEFIL na dobu 15 rokov za účelom vytvorenia a prevádzkovania centra audiovizuálnej kultúry v Kine Úsmev PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 1,92 MB Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Mestská časť Košice – Sídlisko KVP – Parkour a skate park PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 740,73 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Huštáky a k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Dopravné napojenie záujmového územia k objektu súp. č. 1371 Štúrova ul., Košice“ pre spoločnosť Logistics and Warehouse, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 731,46 KB Prenájom nehnuteľností (telocvičňa, stavby prislúchajúce k nej a pozemky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MČ Košice – Poľov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 682,51 KB Prenájom nehnuteľnosti – stavby vo vlastníctve mesta Košice „Prevádzková budova Detskej železnice Košice II – stanica Čermeľ“ na časti pozemku parc. registra C KN č. 2125/1 k. ú. Čermeľ pre občianske združenie Detská železnica Košice o.z. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 975,52 KB Prenájom pozemkov k. ú. Severné Mesto pre spoločnosť DUMAD s.r.o. za účelom rozšírenia a opravy komunikácie a spevnených plôch a revitalizácie plôch predpolia v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou KLAS“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 718,08 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 3,49 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Rozšírenie a uzamknutie kontajnerovísk na Varšavskej č. 8, 13 a 24“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 750,71 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice - Dargovských hrdinov za účelom úpravy parku Maršala Koneva v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 1,17 MB Kúpa pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Borovicový háj od vlastníkov pozemkov (zastupuje AK JUDr. Tomáš Čverčko) do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 1,11 MB Kúpa pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Borovicový háj od vlastníkov pozemkov (zastupuje AK JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s.r.o.) do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 452,69 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a D. G. a L. G. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 2,42 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Severné mesto pre prof. MUDr. M. P., DrSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 1,01 MB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 1,22 MB Prevod pozemkov v k. ú. Letná formou zámeny medzi mestom Košice a spoločnosťou EKL-IN, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 1,4 MB Prevod pozemku v k. ú. Severné Mesto formou zámeny pozemkov so spol. Kings Trade, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 1,02 MB Prevod pozemkov pod prístavbami loggií pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Kežmarská 44 do podielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 1,72 MB Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve F. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 1,86 MB Predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre I. N. a manželku M. N. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 1,22 MB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre P. F. a PhDr. J. T. do podielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 2,77 MB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník za účelom realizácie osadenia pamätného kríža s oddychovou zónou pre Mestskú časť Košice-Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 139,05 KB Zmena účelového určenia školského majetku – objekt plynovej kotolne na Cyklistickej ulici v Košiciach PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
28. ZIP 142,55 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Pereš a zmena jeho účelového určenia PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
29. ZIP 169,17 KB Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná materská škola, Krosnianska 6, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
30. ZIP 145,39 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 259 zo dňa 30.10.2003 v časti týkajúcej sa ZŠ a ŠJ Bernolákova 16 Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
31. ZIP 166,48 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
32. ZIP 212,45 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2021“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
33. ZIP 562,19 KB Informácia o predložení žiadostí o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 169,68 KB Informácia o príprave podaní Žiadostí o NFP v rámci – Integrovaného regionálneho operačného program, Prioritná os 7 – React – EÚ, Špecifický cieľ: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kód výzvy: IROP-PO-SC77-2021-75 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 475,92 KB Informácia o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestníčka primátora
36. ZIP 1,44 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Záhrada Bernátovce“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 1,27 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Andreja Kvasa“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 849,23 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 1,14 MB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 1,09 MB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 51,2 MB Poskytnutie dotácie podľa VZN č. 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky, PSY ULICE, o. z. a Malá farma Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. --- Informácia o výberovom konaní na pozíciu hlavného architekta mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 3,2 MB Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
44. ZIP 2,55 MB Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 6,78 MB Zmluva o spolupráci medzi mestom Košice a CTR Letná s. r. o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 6,85 MB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 1,29 MB Súťaž Košice – Hornád, Nové mestské centrum, informácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 9,82 MB Dohoda o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou IPSA, s.r.o. a spol. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 2,52 MB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXIII. zasadnutia MZ dňa 03.05. a z jeho pokračovania dňa 04.05. a 11.05.2021 do XXIV. zasadnutia MZ dňa 01.07.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
50. ZIP 1,12 MB Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2020 – 2021) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 992,26 KB Informácia o Operačnom pláne zimnej údržby na sezónu 2021 -2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
52. ZIP 701,77 KB Zásady informovanosti obyvateľov a komunikácie s verejnosťou prostredníctvom médií mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
53. ZIP 231,55 KB Informatívna správa o príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 (PHRSR) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
54. ZIP 8,51 MB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2020 PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
55. ZIP 515,27 KB Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019 PREDKLADÁ: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
56. ZIP 16,37 MB Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
57. ZIP 294,37 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2020 – informatívna správa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
58. ZIP 3,45 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
59. ZIP 192,39 KB Informácia o priebežných výdavkoch na COVID-19 za obdobie r. 2020 a 1-7/2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
60. ZIP 118,76 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2021 – 2023 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
61. ZIP 142,82 KB Informácia o príprave návrhu Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022 – 2024 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
62. ZIP 187,28 KB Zvýšenie základného imania NTC Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
63. ZIP 133,68 KB Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
64. ZIP 381,68 KB Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – zámer – pokračovanie rokovania o prerušenom bode PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
65. ZIP 291,91 KB Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
66. ZIP 2,71 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
67. ZIP 815 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené v rámci XXIV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 01.07.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
68. --- Interpelácie poslancov MZ
69. --- Dopyty poslancov MZ
70. --- Rôzne
71. --- Záver