Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXVI

XXVI. zasadnutie a jeho pokračovanie 17.12.2021


Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

 

16. decembra 2021 (štvrtok) od 8.00 hod. do 17.00 hod.

a 17. decembra (piatok) 2021 od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania

s prípadným pokračovaním rokovania 18. decembra (sobotu) 2021

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program - XXVI. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 2,08 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 1,11 MB Petícia za zákaz hazardných hier v meste Košice, návrh VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier a návrh finančnej kompenzácie pre dotknuté mestské časti PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
3. ZIP 2,19 MB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 30.09.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 2,34 MB Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 5,96 MB Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022 - 2024 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 285,62 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 213 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 284,48 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 214 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 363,37 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 796,42 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 1,13 MB Návrh VZN mesta Košice o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 1,12 MB Návrh VZN mesta Košice o režime užívania historickej časti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 798,39 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
13. ZIP 286,03 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Galaktická 9, 040 12 Košice ako súčasť Materskej školy, Galaktická 11, 040 12 Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
14. ZIP 195,49 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
15. ZIP 508,64 KB Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 16:00 hod.) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 259,57 KB Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta Košice (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu - Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 14,83 MB Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 2,14 MB Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Domino II“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 134,52 KB Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb pre projekt Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II – Moskovská trieda PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 154,6 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 7 - REACT - EU, Špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, III. etapa, 1. časť“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 218,5 KB Otvorená výzva grantového programu: Inovuj ty! – schválenie dotácií pre úspešné projekty PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 127,47 KB Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci „Nákup CNG autobus“ – projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 1,16 MB Dodatok č. 6 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 224,45 KB Úprava zriaďovacej listiny Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, 040 01 Košice - Dodatok č. 1 - zriadenie novej činnosti v sociálnych službách PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 281,5 KB Zámer prestavby MKP Košice na „Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 400,16 KB Majetkovoprávne vysporiadanie – výkup pozemkov – pre výstavbu multifunkčnej haly pre loptové hry – zámer PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 1,04 MB Prenájom pozemkov pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu určitú 30 rokov za účelom vybudovania a prevádzkovania tréningových plôch a budovy zázemia pre futbalovú akadémiu – návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 713 zo dňa 01.07.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 261,41 KB Návrh postupu zvýšenia základného imania Košickej Futbalovej Arény a.s. PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
29. ZIP 1,24 MB Ponuka spoločnosti Cassoviainvest – Credit, a.s. Košice na odpredaj Areálu RYBA – ANIČKA v k. ú. Severné Mesto do vlastníctva mesta Košice - zámer PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 1,33 MB Prenájom nehnuteľností (pozemkov a budovy) v k. ú. Pereš pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 993,78 KB Pokračovanie rokovania MZ v Košiciach o prerušenom bode „Zmena Nájomnej zmluvy č. 2015001736 uzatvorenej s občianskym združením CINEFIL na dobu určitú do roku 2030 za účelom vytvorenia a prevádzkovania centra audiovizuálnej kultúry v Kine Úsmev“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 2,54 MB Správa o stave investičných projektov: Rekonštrukcia polikliniky KVP, Cottbuská 13, Rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 1,65 MB Správa o stave investičného projektu: Určené parkovisko PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 455,66 KB Informácia o aktuálnom stave a riešení odchytu túlavých zvierat na území mesta Košice vypracovaná podľa uznesenia MZ č. 796 zo dňa 30.09.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 443,87 KB Informácia o stave IT transformačného programu ku dňu 23.11.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 386,18 KB Informácia o aktuálnom stave a zámeroch pri príprave modernizácie a zavádzania inovácií v oblasti verejného osvetlenia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 124,65 KB Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 635 zo dňa 04.05.2021 ohľadom financovania opráv a rekonštrukcii ciest prostredníctvom dodávateľského úveru PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 268,09 KB Zámer realizácie opráv chodníkov priľahlých k bytovým domom (vrátane tzv. hrebeňov), ktoré mesto Košice neeviduje vo svojom majetku PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 212,98 KB Zámer spolufinancovania opravy prejazdného úseku z Mestskej časti Košice -Krásna cez obec Košická Polianka v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 424,35 KB Promenádny chodník a most na Mlynskej ulici - Mestský park - odňatie správy príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 1,37 MB Odňatie pozemku C KN parc. č. 3805/21 v k. ú. Huštáky zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy SMsZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 1,34 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku, parcely registra C KN č. 1640/26 v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 1,25 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku, parc. registra C KN č. 3865 v k. ú. Myslava PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
44. ZIP 956,59 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku, parcely registra E KN č. 1741/502 v k. ú. Myslava PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 1,14 MB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa v lokalite ulice Lučeneckej ulice formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 855,52 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Myslava v lokalite Pod Horou z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 1005,96 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov parc. C KN č. 602/4 a č. 602/8 v k. ú. Myslava PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 791,12 KB Určenie spôsobu prevodu hospodárskej budovy v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 816,52 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
50. ZIP 562,6 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku E KN parc. č. 333/1 v k. ú. Nižný Klátov formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 2,03 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre vlastníkov bytov v BD Milosrdenstva 8, Brezová 3, Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 26 – pokračovanie o prerušenom bode z MZ zo dňa 23.09.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
52. ZIP 1,18 MB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 826/2 v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP č. 3 H. Š. (dvor Mlynská 1) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
53. ZIP 1,5 MB Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné mesto pre prof. MUDr. M. P., DrSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
54. ZIP 455,93 KB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a D. G. a L. G. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
55. ZIP 1,24 MB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Severné mesto a Nižná Úvrať medzi mestom Košice, Košickou arcidiecézou a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
56. ZIP 1,58 MB Prevod nehnuteľností – budovy a pozemku v k. ú. Nižný Klátov formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
57. ZIP 536,57 KB Prenájom pozemku v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom budúcej dostavby prepojovacej komunikácie ulíc Chmeľníky a Na Kope pre Mestskú časť Košice – Myslava PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
58. ZIP 14,82 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby: „Košice –ViLLA Borovica – Bytový dom“ pre ViLLA Borovica, s.r.o. pre ViLLA Borovica, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
59. ZIP 1,04 MB Prenájom pozemku a stavby na dobu 10 rokov pre MČ Košice-Západ za účelom prevádzky, údržby a realizácie investičných aktivít na športovom ihrisku ul. Slobody 1 v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
60. ZIP 988,91 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia detského ihriska Bernolákova ul.“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
61. ZIP 630,36 KB Prenájom častí pozemkov p. č. 3979/34 a 3979/78 k. ú. Jazero pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Čiernomorskej ul. 3 v Košiciach zastúpených Správcovským bytovým družstvom IV Košice za účelom realizácie rampy pre imobilných z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
62. ZIP 753,76 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 4429/14 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie parkoviska v rámci stavby „Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
63. ZIP 861,17 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú 30 rokov pre Košickú Futbalovú Arénu a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa – návrh na opravu uznesenia MZ č. 712 zo dňa 01.07.2021 PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
64. ZIP 537,81 KB Prenájom časti pozemku pre obchodnú spoločnosť BYFOS, s.r.o. za účelom vybudovania spevnenej plochy pred vstupom do bytového domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
65. ZIP 738,21 KB Pokračovanie rokovania MZ v Košiciach o prerušenom bode „Prenájom častí pozemkov v k. ú. Huštáky a k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Dopravné napojenie záujmového územia k objektu súp. č. 1371 Štúrova ul., Košice“ pre spoločnosť Logistics and Warehouse, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
66. ZIP 1,36 MB Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve F. K. bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa – návrh na opravu uznesenia MZ v Košiciach č. 761 zo dňa 23.09.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
67. ZIP 173,85 KB Harmonogram majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom a iným nehnuteľnostiam v areáloch škôl a školských zariadení PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
68. ZIP 412,79 KB Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Európska vzdelávacia agentúra, n.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
69. ZIP 415,72 KB Prenájom nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
70. ZIP 412,24 KB Rozšírenie tréningového času na prenájom telocvične v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o.z., Dúhová 26, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
71. ZIP 412,24 KB Rozšírenie tréningového času v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach v malej telocvični priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
72. ZIP 462,5 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené v rámci XXV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 30.09.2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
73. --- Záver