Prejsť na obsah

Zasadnutie: VI

VI. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 11.04.2019
Dátum publikovania: 29.03.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 67 - 104
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

11. apríla 2019 (štvrtok) od 8.30 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. --- Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 1,26 MB Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 1,03 MB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. zasadnutí MZ dňa 14.02.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 376,58 KB Petícia proti forme a schváleniu vysporiadania reštitučného nároku Rímskokatolíckej cirkvi na XVII. zasadnutí MZ dňa 18.09.2017 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 330,99 KB Úverové financovanie investičných projektov dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice v rokoch 2019 – 2022 a návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 808,82 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 251,75 KB Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT, a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 666,19 KB Informácia o právnych vzťahoch medzi mestom Košice a spoločnosťou DÚHA, a. s. vo veci týkajúcej sa riešenia vád na diele „Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark, Košice“ a určenie ďalšieho postupu PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 1,95 MB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2018 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 25,18 MB Program odpadového hospodárstva mesta Košice na roky 2016 - 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 232,64 KB Návrh na vyhlásenie sv. Alžbety Uhorskej za patrónku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 322,81 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu FUTBALOVÁ AKADÉMIA BENECOL KOŠICE, o. z. PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
14. ZIP 321,26 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Janigova 2 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Košické bedmintonové centrum, o. z. PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
15. ZIP 320,54 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Ľ. Fullu Maurerova 21 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, o. z. PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
16. ZIP 321,29 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16 Košice, o. z. PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
17. ZIP 1,21 MB Odňatie nehnuteľnosti pozemkov par. č. 3660/5 a 733/310, k. ú. Južné Mesto zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a ich následné zverenie do správy MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 2,12 MB Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 1,35 MB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 991,09 KB Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. J. S. za pozemky vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 1,48 MB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Jazero a Furča so spoločnosťou VAMEX, a. s. Košice/INZUKO s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 448,22 KB Prenájom pozemku časti parcely v k. ú. Košická Nová Ves za účelom realizácie stavby: „R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 1004,76 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Tyršovo nábrežie a Gorkého Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 1,13 MB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Jesenná, Jarná, Zimná, Pajorova Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 706,06 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 774,82 KB Prevod vlastníctva 22 kV káblového vedenia v úseku ES Košice - Západ - DPMK meniareň D, meniareň E - ul. Popradská pre VSD, a. s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 1019,12 KB Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Košická Nová Ves na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 1022,74 KB Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Krásna na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 859,27 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemku v k. ú. Krásna dotknutého líniovou stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
30. ZIP 1,47 MB Prevod pozemku pod stavbou vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Myslava pre Mgr. T. K. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
31. ZIP 971,79 KB Prevod pozemku pod stavbou, vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Ťahanovce pre M. K. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 407,04 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1054 zo dňa 12.02.2018 – Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi, spol. GALIJA COLOR s. r. o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. --- Interpelácie poslancov MZ
34. --- Dopyty poslancov MZ
35. --- Rôzne
36. --- Záver