Prejsť na obsah

Zasadnutie: VIII

VIII. (mimoriadne) zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 04.07.2019
Dátum publikovania: 01.07.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 170 - 172
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach zvolávam

 
VIII. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
4. júla 2019 (štvrtok) po skončení VII. zasadnutia mestského zastupiteľstva
 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:
 
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 2,15 MB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
2. ZIP 527,55 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. --- Záver