Články - Územné plány zón

Zoznam aktuálnych článkov

Články v archíve

Plán funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, riešenie dopravy, riešenie technickej vybavenosti, regulatívy a limity – stav zmien a doplnkov január 2014
Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy a ÚSES, návrh technickej infraštruktúry, vyhodnotenie záberu PPF, komplexný návrh-I. etapa a regulatívy územného rozvoja – aktualizácia stav zmien a doplnkov november 2010