Prejsť na obsah

Zasadnutie: 1

Ustanovujúce rokovanie

Informácie

Dátum konania: 20.12.2002
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

ustanovujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
20. decembra 2002 ( piatok ) od 8.30 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B", s týmto programom:
1. --- Otvorenie
2. --- Informácia o výsledkoch volieb primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach (predseda Mestskej volebnej komisie)
3. --- Zloženie sľubu primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
4. --- Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
5. --- Správa mandátovej komisie o overení platnosti volieb primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
6. --- Vystúpenie primátora mesta Košice
7. --- Organizačné a personálne otázky
8. --- Diskusia
9. --- Správa návrhovej komisie
10. --- Záver