Prejsť na obsah

Uznesenia: 689 - 707

XV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 24.02.2005

Zoznam

689. PDF 38,6 KB Informácia o plnení uznesení MZ
690. PDF 37,98 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti
691. PDF 38,82 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
692. PDF 38,04 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície
693. PDF 38,01 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
694. PDF 38,32 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 61 o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta Košice a pravidlá ich prenajímania
695. PDF 38,25 KB Úprava platu hlavného kontrolóra mesta
696. PDF 38,2 KB Zmena uznesení MZ č. 642 zo dňa 13.1.2005 a 688 zo dňa 1.2.2005
697. PDF 38,42 KB Riešenie parkovacích systémov v meste Košice
698. PDF 38,96 KB Udelenie "Ceny mesta Košice" pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2005
699. PDF 37,87 KB Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice
700. PDF 40,44 KB Košický protokol pre vodu v 21. storočí
701. PDF 38,66 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
702. PDF 53,41 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy BPMK
703. PDF 38,92 KB Odplatné nadobúdanie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Košice
704. PDF 38,58 KB Odpredaj budovy a pozemku v k.ú. Terasa pre firmu FLAP - REAL, s.r.o. Košice
705. PDF 38,5 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Ťahanovce pre Ing. Jána Senčáka a manželku
706. PDF 38,58 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre Ing. Mareka Mačáka a Bc. Žofiu Mačákovú
707. PDF 38,18 KB Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva