Prejsť na obsah

Zasadnutie: 15

10. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 16.12.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

10. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
16. decembra 2004 ( štvrtok ) od 11.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 3,05 KB Návrh na 5. úpravu rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
2. ZIP 3,34 KB Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva - § 5 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
3. ZIP 3,63 KB Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 71 o miestnych daniach
- § 12 - oprava písm. h)
- doplnenie o nové písm. j) - oslobodenie nehnuteľnosti vo vlastnictve cirkvi - § 15, § 22
PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta