Prejsť na obsah

Zasadnutie: 17

8. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 18.11.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

8. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. novembra 2004 ( štvrtok ) od 10.00 hod. po ukončení 23. rokovania MR
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 726,89 KB Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
2. ZIP 3,43 KB Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre MČ Košice - Poľov PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
3. ZIP 18,29 KB Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
4. ZIP 49,43 KB Akčný plán pre integrovaný rozvoj rómskej komunity na Luníku IX v Košiciach - Košická Romagenda 21 a Východiská a predpoklady riešenia protiprávneho stavu pretrvávajúceho na Sídlisku Luník IX Košice, eliminácia dopadov na finančnú situáciu mesta KE PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta