Prejsť na obsah

Zasadnutie: 2

1. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 20.12.2002
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva

z v o l á v a m

mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
20. decembra 2002 ( piatok )
po ukončení ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. --- Správa o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu za 1-11/2002 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
2. --- Zmena uznesenia MZ č.1072 zo dňa 22.10.2002 PREDKLADÁ: p. Jalč, poslanec MZ