Prejsť na obsah

Uznesenia: 518 - 540

XII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 26.08.2004

Zoznam

518. PDF 39,15 KB Informácia o plnení uznesení MZ
519. PDF 37,94 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti
520. PDF 38,59 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
521. PDF 38,09 KB Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia v DPMK, a.s.
522. PDF 37,99 KB Správa o činnosti Mestskej polície v Košiciach
523. PDF 38,02 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty
524. PDF 38,05 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice a výsledky hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Košice k 30.6.2004
525. PDF 40,17 KB 2. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2004
526. PDF 38,67 KB Projekt realizácie stavby: „Obytný dom na Bernolákovej ulici v Košiciach“
527. PDF 38,25 KB Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 62 o miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu
528. PDF 38,48 KB Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice
529. PDF 38,69 KB Zmena uznesenia MZ č. 457 zo dňa 24.6.2004
530. PDF 39,64 KB „Koncepcia rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do roku 2010“
531. PDF 39,71 KB Účasť mesta Košice v záujmovom združení právnických osôb „Výskumné a vývojové centrum veterinárskej kynológie“
532. PDF 39,15 KB Riešenie opráv komunikácií v meste Košice v rámci projektov na princípe partnerstva verejného a privátneho sektoru
533. PDF 38,53 KB Informatívna správa o odcudzovaní dopravných značiek, uličných vpustov a krytov verejného osvetlenia
534. PDF 39,3 KB Zriadenie komisie mestského zastupiteľstva na predaj a prenájom majetku mesta Košice
535. PDF 38,48 KB Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja
536. PDF 38,59 KB Odňatie zvereného majetku mesta Košice zo správy Bytového podniku mesta Košice – bytového domu na ul. Horný Bankov 16
537. PDF 38,59 KB Odňatie zvereného majetku mesta Košice zo správy Bytového podniku mesta Košice – na ul. Rooseweltovej 3
538. PDF 38,23 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 458 zo dňa 24.6.2004
539. PDF 38,49 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
540. PDF 37,84 KB Prerušenie XII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach