Prejsť na obsah

Uznesenia: 444 - 517

XI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 24.06.2004

Zoznam

444. PDF 58,33 KB Informácia o plnení uznesení MZ
445. PDF 38,65 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
446. PDF 38,47 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície
447. PDF 38,07 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty
448. PDF 58,21 KB Zmena uznesenia MZ č. 413 zo dňa 29.4.2004 k odpredaju pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre AUPARK III spol. s r.o. - výkon uznesenia pozastavený
449. PDF 38,11 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31. 3. 2004
450. PDF 38,21 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia za rok 2003 obchodných spoločností s účasťou mesta a stave likvidácie podnikov
451. PDF 38,26 KB Analýza záväzkov mesta Košice voči mestským častiam
452. PDF 56,66 KB I. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2004
453. PDF 38,15 KB Výstavba telocvične pri ZŠ Bernolákova 16, Košice
454. PDF 38,09 KB Zmena Odmeňovacieho poriadku poslancov MZ
455. PDF 40,24 KB Zhodnotenie procesu refinancovania formou novoprijatého konzorcionálneho úveru, podmienky čerpania úveru pre rozvojové programy
456. PDF 38,36 KB Odpredaj obchodnej spoločnosti Kovoslužba, a.s. Košice
457. PDF 45,64 KB Koncepcia školstva v pôsobnosti mesta Košice
458. PDF 38,46 KB Prenájom objektu Horný Bankov za účelom zriadenia hospicu
459. PDF 39,59 KB Účasť mesta Košice v neziskovej organizácii "Perly Gotickej cesty, n.o. Košice, Hlavná č. 26"
460. PDF 39,3 KB Rámcová obsahová náplň XII. - XIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok roku 2004
461. PDF 38,06 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne roku 2003/2004
462. PDF 43,63 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení
463. PDF 39,57 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice
464. PDF 38,98 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Krásna n/H
465. PDF 38,96 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Košice - Myslava
466. PDF 38,28 KB Informácia o stave výstavby bytového domu na Bernolákovej ul.
467. PDF 37,93 KB Informácia o stave prác na územnom pláne mesta Košice
468. PDF 38,23 KB Informácia o obvodovom centre Terasa, vrátane postupových krokov
469. PDF 38,45 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre firmu ANTIKA, s.r.o.
470. PDF 38,62 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE
471. PDF 38,42 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Ivana Fleischera
472. PDF 55,91 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Júliu Cakociovú - SCA
473. PDF 38,22 KB Prijatie daru - nehnuteľností v k.ú. Luník mestom Košice
474. PDF 38,54 KB Kúpa pozemku v k.ú. Myslava pre mesto Košice
475. PDF 39,83 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
476. PDF 38,62 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Barca pre MČ Košice - Barca
477. PDF 38,36 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre pani Annu Šugárovú
478. PDF 38,54 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Luník IX pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice - Myslava
479. PDF 38,42 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Furča formou obchodnej verejnej súťaže
480. PDF 38,33 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Furča pre Kvetu Strakovú
481. PDF 38,51 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
482. PDF 38,5 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre firmu ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o.
483. PDF 38,46 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre firmu Webasto Thermo SK, s.r.o.
484. PDF 38,38 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre pána Gabriela Kliku a pani Moniku Klikovú
485. PDF 38,65 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre pána Ing. Milana Šušku - REKO
486. PDF 38,45 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Letná pre Východoslovenskú energetiku, a. s.
487. PDF 38,36 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Milana Brezinu
488. PDF 38,31 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Milana Krausa
489. PDF 38,81 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná pre Ing. Štefana Závadu
490. PDF 38,37 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Andreu Pakesovú
491. PDF 38,77 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Staré mesto do podielového spoluvlastníctva pre piatich žiadateľov
492. PDF 38,4 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Blaženu Vargovú
493. PDF 38,47 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Juraja Šulíka
494. PDF 38,48 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
495. PDF 38,34 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Veľká Lodina pre Vladimíra Amricha
496. PDF 38,52 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Veľká Lodina formou obchodnej verejnej súťaže
497. PDF 38,6 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Železiarne pre Valcovňu profilov, a.s. Košice
498. PDF 38,67 KB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a Ing. Jánom Ferencim
499. PDF 38,89 KB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a ACA TREND, s.r.o. a Danielom Zmijom
500. PDF 38,47 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 45 zo dňa 27.2.2003
501. PDF 38,36 KB Zmena uznesení MZ č. 1059/2002 a 215/2003
502. PDF 38,58 KB Zmena uznesenia MZ č. 218 zo dňa 8.11.1999
503. PDF 38,28 KB Zmena uznesenia MZ č. 397 zo dňa 9.3.2004
504. PDF 38,48 KB Odpredaj 54/100 podielu nehnuteľnosti v k.ú. Južné mesto pre firmu Karol Bačo
505. PDF 38,54 KB Odpredaj 46/100 podielu nehnuteľnosti v k.ú. Južné mesto pre firmu Vojtech TUNKEL - Autodot Tunkel
506. PDF 38,41 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Skladná pre Juraja Šulíka - SOLIDSTAV
507. PDF 38,52 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. Tomáša Virasztó
508. PDF 38,25 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre Ing. Mirka Kráľa
509. PDF 38,42 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o.
510. PDF 38,22 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Ing. Jána Dugasa
511. PDF 30,24 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre formou obchodnej verejnej súťaže
512. PDF 38,3 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Sokoľ pre Ivetu Kleinovú
513. PDF 38,43 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
514. PDF 38,6 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Stredné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
515. PDF 38,61 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Andreja Turčana a manželku Valériu
516. PDF 38,64 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Ing. Daniela Martinka a Jaroslava Raába
517. PDF 37,92 KB Ratingové hodnotenie mesta Košice