Prejsť na obsah

Zasadnutie: 25

6. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 29.03.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

6. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
29. marca 2004 ( pondelok ) od 9.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 28,52 KB Návrh podmienok refinancovania syndikovaných úverov mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
2. --- Návrh rozpočtu mesta Košice na rok 2004 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
3. --- Doplnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 386 zo dňa 26.2.2004 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta