Prejsť na obsah

Zasadnutie: VIII

VIII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 18.12.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

VIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. decembra 2003 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu VIII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej a mandátovej komisie.
1. ZIP 28,63 KB Informácia o plnení uznesení zo VII. rokovania MZ v Košiciach a jeho pokračovania, ktoré sa konalo dňa 30.10. a 11.11.2003 a prehľad o stave plnenia uznesení, ktoré sa týkajú odpredaja nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od VII. rokovania MZ
3. ZIP 14,41 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od VII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Berta, náčelník mestskej polície
4. ZIP 14,71 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na pokračovaní VII. rokovania MZ dňa 11.11.2003 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
5. ZIP 4,14 KB Návrh na združenie finančných prostriedkov
6. ZIP 34,05 KB Návrh na úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2003
7. ZIP 332,77 KB Návrh rozpočtu mesta Košice na rok 2004
8. ZIP 39,42 KB Návrh VZN mesta Košice o školských obvodoch PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
9. ZIP 43,08 KB Návrh na zlúčenie organizácií vykonávajúcich správcovstvo bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
p. Herman, riaditeľ SMMK, s.r.o.
10. ZIP 3,66 KB Návrh na vstup mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb TECHNICOM KOŠICE
11. ZIP 8,38 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice
12. ZIP 3,63 KB Udelenie právnej subjektivity pre MŠ ul. Smetanova v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
13. ZIP 7,21 KB Zriadenie Detských jaslí na ul. Kalinovskej v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
14. ZIP 2,52 KB Návrh na vyradenie Základnej umeleckej školy Krosnianska 6, Košice zo siete školských zariadení PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
14. ZIP 54,04 KB Bývanie v 21. storočí v Košiciach - stratégia rozvoja bývania PREDKLADÁ: p. Kravčík, predseda komisie výstavby a ŽP MZ
15. ZIP 53,68 KB Informatívna správa o realizácii VZN mesta Košice č. 62 O miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
16. ZIP 13,36 KB Informatívna správa o realizácii VZN mesta Košice č. 63 O miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
17. ZIP 7,36 KB Informatívna správa o Košickom integrovanom dopravnom systéme PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
18. ZIP 12,06 KB Informácia o stave prípravy grantových projektov za mesto Košice a jednotlivé MČ pre rok 2003 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
19. ZIP 4,51 KB Rámcová obsahová náplň IX.-XI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok r. 2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
20. ZIP 2,92 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Barca PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
21. ZIP 4,66 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Sever PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
22. ZIP 2,81 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Šaca PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
23. ZIP 5,21 KB Odňatie zvereného majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
24. ZIP 3,03 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Komenského 39 pre J.Z. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. ZIP 3,09 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Komenského 69 pre D.O. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. ZIP 3,07 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Mäsiarska 22 pre A.B. - Lady Style PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
27. ZIP 3,17 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Mäsiarska 32B pre firmu MARISAN, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. ZIP 3,08 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Vodná 2 pre firmu RILLŐ PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
29. ZIP 3,03 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Vodná 2 pre M.M. - M.M. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
30. ZIP 3,05 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Mlynská 14 pre Z.M. - RELUM PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
31. ZIP 2,88 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavná 115 pre firmu MINITOR M, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
32. ZIP 3,13 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Alžbetina 18 pre B.F. - GLOBTEX PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
33. ZIP 2,77 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Gaštanova 2 pre V.T. - AUTODOT Tunkel PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
34. ZIP 3,23 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
35. --- Interpelácie poslancov MZ
36. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
37. ZIP 2,75 KB Odpredaj nehnuteľnosti - časti pozemku v k.ú. Čermeľ vo vlastníctve mesta Košice pre J.D. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
38. ZIP 2,79 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Jazero pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
39. ZIP 2,82 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemku v k.ú. Južné mesto formou verejnej obchodnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 3,13 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Južné mesto formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 2,54 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Pereš vo vlastníctve mesta Košice pre J.Š. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 2,86 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Stredné mesto pre R.R. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 2,72 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 193 zo dňa 28.8.2003 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 2,58 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Šaca vo vlastníctve mesta Košice pre A.K. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 2,96 KB Zámena pozemkov v k.ú. Huštáky medzi mestom Košice a P.J. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 4,39 KB Zámena pozemkov v k.ú. Južné mesto medzi mestom Košice a súkromnými vlastníkmi pozemkov PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. ZIP 2,68 KB Zámena pozemkov v k.ú. Terasa medzi mestom Košice a Ľ.V. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
48. ZIP 2,7 KB Odpredaj nehnuteľnosti - budovy v k.ú. Severné mesto pre firmu JPC, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
49. ZIP 2,65 KB Hnuteľný majetok mesta Košice navrhovaný na odpredaj PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
50. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Grunt pre firmu Makon, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
51. ZIP 2,6 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Košická Nová Ves vo vlastníctve mesta Košice pre F.N. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
52. ZIP 2,47 KB Odpredaj nehnuteľností- pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Š.N. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
53. ZIP 2,62 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Terasa pre Š.M. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
54. ZIP 2,51 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Nižný Klatov vo vlastníctve mesta Košice pre M.Č. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
55. --- Rôzne
56. --- Záver