Prejsť na obsah

Zasadnutie: II

II. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 30.01.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

II. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
30. januára 2003 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu II. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
1. --- Informácia o plnení uznesení z XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 22.10.2002, mimoriadneho rokovania MZ zo dňa 21.11.2002 a prehľad o prenose aktuálnych uznesení MZ z volebného obdobia r. 1998-2002 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od XXV. rokovania MZ vo volebnom období 1998-2002 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
3. --- Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za obdobie r. 2000, 2001 a 2002 PREDKLADÁ: p. Bernát, hlavný kontrolór mesta
4. --- Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície za obdobie od XXV. rokovania MZ, ktoré sa konalo dňa 22.10.2002 PREDKLADÁ: p. Danko, náčelník MsP Košice
5. --- Správa o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu za 1-12/2002 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. --- Návrh rozpočtu mesta Košice na rok 2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. --- Návrh na vymenovanie riaditeľa ZŠ Bernolákova PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. --- Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach na I. polrok r. 2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
10. --- Návrh na zriadenie komisie MZ pre národnostné menšiny PREDKLADÁ: p. Filipko, poslanec MZ
11. --- Personálne otázky PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. --- Interpelácie poslancov MZ
13. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
14. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Huštáky pre P.C. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
15. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Malá Lodina pre M.L. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
16. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Krásna nad Hornádom vo vlastníctve mesta Košice pre J.P. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
17. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre R.T. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
18. --- Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Terasa pre E.Č. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
19. --- Zmena uznesenia MZ č. 963 zo dňa 27.6.2002 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
20. --- Rôzne
21. --- Záver