Prejsť na obsah

Zasadnutie: 34

4. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 24.07.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

4. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. júla 2003 ( štvrtok ) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 51,42 KB Aktualizácia podmienok čerpania preklenovacieho úveru poskytnutého na splatenie komunálnych obligácií
Formy zabezpečenia splatenia preklenovacieho úveru poskytnutého na umorenie komunálnych obligácií mesta Košice a harmonogram speňaženia aktí
PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta