Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVIII

XVIII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 25.08.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

XVIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
25. augusta 2005 (štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".
Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XVIII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 106,22 KB Informácia o plnení uznesení z 12.mimoriadneho rokovania MZ v Košiciach zo dňa 17.6.2005, XVII. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 30.6.2005 a prehľad o stave plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XVII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 36,74 KB Správa o činnosti mestskej polície od XVII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Francan, poverený zastupovaním náčelníka
5. ZIP 11,6 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XVII. rokovaní MZ dňa 30.6.2005 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 288,23 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za I. polrok 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 22,74 KB Ratingové hodnotenie mesta Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
8. ZIP 20 KB 3. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. ZIP 14,01 KB Finančné krytie projektu mesta „Technické zabezpečenie informačného systému mesta Košice pri evidovaní, správe, aktualizovaní a využívaní evidencie majetku mesta PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
10. ZIP 68,74 KB Organizačný poriadok zamestnancov Mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
11. ZIP 71,56 KB Správa o stave komunikačnej siete a potrebných dopravných stavbách PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
12. ZIP 6,35 KB Informácia o realizácii koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do r. 2010 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
13. --- Informácia o činnosti Mestského futbalového klubu, a.s. Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
14. ZIP 3,47 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 637 z roku 1997 o hroboch významných osobností na cintorínoch mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
15. ZIP 4,93 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice – lokality Barca, Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
16. ZIP 1,48 MB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice – Myslava PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
17. ZIP 4,7 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
18. ZIP 4,28 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice – Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
19. ZIP 506,09 KB Zmeny a doplnky regulačného plánu Námestia osloboditeľov - Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
20. --- Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice
21. ZIP 110,04 KB Informácia o realizácii grantu „Celomestský informačný systém“
22. --- Návrh komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov PREDKLADÁ: p. Betuš, predseda komisie MZ
23. ZIP 2,96 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
24. ZIP 4,02 KB Odňatie zvereného majetku Košice zo správy MČ Košice -Sever PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
25. ZIP 3,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre INPROMA, spol. s.r.o. na ul. Podtatranského 7 v k.ú. Stredné mesto PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. ZIP 3,16 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre B. F. – GLOB.TEX na ul. Alžbetina 18 v k.ú. Stredné mesto PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
27. ZIP 3,27 KB Odpredaj nebytového priestoru na Hronskej 8 obchodnou verejnou súťažou PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. ZIP 3,65 KB Prevod vlastníctva alikvotnej časti pozemku pre vlastníkov nebytových priestorov PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
29. ZIP 3,09 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre V. S. na ul. Výstavby 11 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
30. ZIP 2,79 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
31. ZIP 3,69 KB Predaj hnuteľného majetku mesta – električiek PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
32. --- Interpelácie poslancov MZ
33. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
34. ZIP 3,19 KB Odpredaj nehnuteľností – budov v bývalom areáli TSMK v k. ú. Barca PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
35. ZIP 2,62 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
36. ZIP 3,44 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
37. ZIP 3,42 KB Odpredaj nehnuteľnosti – kotolne v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
38. ZIP 3,61 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ružín vo vlastníctve mesta PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
39. ZIP 3,37 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 3,15 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 2,78 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Veľká Lodina vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 3,07 KB Zámena pozemkov v k. ú. Furča medzi mestom Košice a K. S. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 2,92 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Južné mesto formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 3,25 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Myslava PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 2,64 KB Odpredaj nehnuteľností – časť pozemnoknižných parciel v k. ú. Jaklovce vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 3,36 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. --- Rôzne
48. --- Záver