Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIX

XIX. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 27.10.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program


Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

zvolávam

XIX. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. októbra 2005 (štvrtok ) od 8.00 hod.
do vyčerpania programu rokovania

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XIX. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie


       Personálne otázky - voľba člena Mestskej rady
                                           - zmeny v komisiách MZ
1. ZIP 108,73 KB Informácia o plnení uznesení z XVIII. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 25.8.2005 a prehľad o stave plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVIII. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XVIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 45,73 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od XVIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Francan, poverený zastupovaním náčelníka mestskej polície
5. ZIP 14,25 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XVIII. rokovaní MZ dňa 25.8.2005 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 25,38 KB Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 4,31 KB Zmena uznesenia MZ č. 790 zo dňa 30.6.2005 – Uzavretie a rekultivácia starej environmentálnej záťaže skládky tuhého odpadu Košice – Myslava PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
8. ZIP 3,81 KB Návrh VZN mesta Košice O určení názvu novej ulice Na močidlách PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. ZIP 6,15 KB Zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. ZIP 13,09 KB Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice a určovania minimálnej výšky nájomného PREDKLADÁ: Predkladá: p. Trebuľa, primátor mesta
11. ZIP 224,13 KB Koncepcia športu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. ZIP 4,71 KB Informácia o Zásadách ochrany MPR v Košiciach PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
13. ZIP 11,05 KB Zabezpečenie zimnej údržby v sezóne 2005/2006 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
14. ZIP 7,63 KB Plánované dopravné stavby pre rok 2006 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
15. --- Informácia o činnosti MFK, a.s. Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
16. ZIP 22,57 KB Návrh novely zákona o Meste Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
17. ZIP 16,58 KB Informácia o konferencii URBANITAS PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
18. ZIP 5,84 KB Návrh účasti a finančného krytia (spolufinancovania) mesta Košice na projekte v rámci 4. výzvy INTERREG III B CADSES PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
19. ZIP 10,36 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
20. ZIP 2,6 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Myslava PREDKLADÁ: p. Müller, poslanec MZ
21. ZIP 3,21 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre A. Č. na ul. Alžbetina 18 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
22. ZIP 3,13 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre B. F. na ul. Alžbetina 32 - 34 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
23. ZIP 3,15 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre E. J. - SABA na ul Čapajevova 2 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
24. ZIP 3,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre J. D. na ul. Letná 10 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. ZIP 3,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre P. G. na ul. Vrátna 1 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. ZIP 3,12 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre P. M. na ul. Sokolovská 5 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
27. ZIP 3,53 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta Košice v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
28. --- Interpelácie poslancov MZ
29. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
30. ZIP 3,36 KB Odpredaj voľného bytu v bytovom dome Postupimská 4 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
31. ZIP 3,71 KB Odpredaj 9 voľných bytov v bytovom dome Adlerova 2 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
32. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Furča PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
33. ZIP 3,26 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre T. P. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
34. ZIP 2,67 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre I. Č. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
35. ZIP 2,88 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto pre M. F. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
36. ZIP 3,64 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Nižná Úvrať pre I. Ch. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
37. ZIP 4,66 KB Odkúpenie pozemku v k. ú Nižná Úvrať a jeho následný odpredaj PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
38. ZIP 3,04 KB Odpredaj voľného nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Letná 36 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
39. ZIP 3,21 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Grunt pre Ľ. U. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 3,11 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto pre K. K. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. --- Rôzne
42. --- Záver