Prejsť na obsah

Zasadnutie: III

III. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 27.02.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

III. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. februára 2003 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu III. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. --- Informácia o plnení uznesení z II. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 30.1.2003 a prehľad o stave plnenia prenesených uznesení MZ z volebného obdobia r. 1998-2002 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od II. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od II. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Bernát, hlavný kontrolór mesta
4. --- Správa náčelníka MsP o činnosti mestskej polície od 1.1.2003 do 31.1.2003 a informácia k orientácii pôsobenia MsP v meste Košice PREDKLADÁ: p. Danko, náčelník MsP Košice
5. --- Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na II. rokovaní MZ dňa 30.1.2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
6. --- Správa o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu za 01/2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. --- Návrh rozpočtu mesta Košice na rok 2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. --- Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. --- Návrh pravidiel prenajímania majetku v školských zariadeniach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. --- Návrh zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
11. --- Správa o stave pripravenosti zriadenia priemyselného parku - Košice (Pereš -letisko) PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. --- Zverenie majetku Mesta Košice do správy rozpočtovej organizácie mesta Košice - Domov dôchodcov, Garbiarska č. 4, Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
13. --- Odňatie zvereného majetku Mesta Košice zo správy MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
14. --- Odňatie zvereného majetku Mesta Košice zo správy MČ Košice - Sever PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
15. --- Odňatie zvereného majetku Mesta Košice zo správy MČ Košice - Západ PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
16. --- Prenájom majetku mesta na dobu 10 rokov pre Arcidiecéznu charitu Košice - Projekt Krízové stredisko PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
17. --- Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 1081 zo dňa 21.11.2002 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
18. --- Návrh na udelenie "Ceny mesta Košice" pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
19. --- Interpelácie poslancov MZ
20. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
21. --- Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických a právnických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
22. --- Odpredaj nehnuteľností - pozemku v k.ú. Košické Hámre pre J.M. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
23. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Čermeľ pre E.H.K. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
24. --- Prevod vlastníctva nebytových priestorov a alikvotnej časti pozemku na ul. Laca Novomestského 9 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
25. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre V.Š. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
26. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košice - Pereš vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
27. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre P.K. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
28. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre Š.T., G.B., I.Č., IČ a B.B. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
29. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa pre Š.M. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
30. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa pre I.S. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
31. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Šaca pre G. Z. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
32. --- Zámena pozemkov v k.ú. Košické Hámre medzi Mestom Košice a L.G. bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
33. --- Zámena pozemkov v k.ú. Košické Hámre medzi Mestom Košice a D.G. bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
34. --- Zmena uznesenia MZ č. 805 zo dňa 20.12.2001 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
35. --- Odpredaj nebytového priestoru na Námestí Osloboditeľov 21 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
36. --- Rôzne
37. --- Záver