Prejsť na obsah

Zasadnutie: 40

13. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 30.01.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

13. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
30. januára 2006 ( pondelok ) od 14.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. RTF 1,63 MB Návrh rozpočtu mesta Košice na rok 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora, poverený zastupovaním primátora mesta
2. --- Informácia o priebehu privatizačného procesu spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora, poverený zastupovaním primátora mesta