Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXI

XXI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 23.02.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program


Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

zvolávam

XXI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
23. februára 2006 (štvrtok ) od 8.00 hod.
do vyčerpania programu rokovania

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
. --- Mzdové otázky
1. ZIP 104,48 KB Informácia o plnení uznesení z XX. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 15.12.2005 a prehľad o stave plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, poverený zastupovaním riaditeľa MMK
2. --- Informácia námestníka primátora, povereného zastupovaním primátora mesta o svojej činnosti od XX. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 47,23 KB Správa o činnosti mestskej polície od XX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Francan, poverený zastupovaním náčelníka mestskej polície
5. ZIP 17,35 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty PREDKLADÁ: p. Sabol, poverený zastupovaním riaditeľa MMK
6. ZIP 16,19 KB Návrh VZN mesta Košice O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
7. ZIP 45,98 KB Pravidlá pre poskytovanie dotácií v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
8. ZIP 4,23 KB Návrh zmeny zastúpenia mesta Košice v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
9. ZIP 5,35 KB Doplnenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
10. ZIP 65,81 KB Návrh zmeny Organizačného poriadku zamestnancov mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
11. --- Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
12. ZIP 14,18 KB Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do roku 2010 PREDKLADÁ: p. Sabol, poverený zastupovaním riaditeľa MMK
13. ZIP 3,79 KB Rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene PREDKLADÁ: p. Sabol, poverený zastupovaním riaditeľa MMK
14. ZIP 4,43 KB Založenie nehnuteľnosti obytného domu Južná trieda 23, 25, 27 v Košiciach pre ručenie za úver v prospech ŠFRB PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
15. ZIP 5,21 KB Zmena územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, lokalita: Krásna – Pri jazere PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
16. ZIP 5,44 KB Zmena územného plánu zóny Košice - Krásna nad Hornádom, lokalita: Pri jazere PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
17. ZIP 6,21 KB Zmena územného plánu zóny Ťahanovce, lokalita: Pod vinicami PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
18. ZIP 14,7 KB Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
19. ZIP 16,97 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice – Lorinčík, lokality: Breziny, Košariská PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
20. --- Informácia o činnosti MFK Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
21. --- Informácia o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
22. ZIP 3,41 KB Prenájom objektu na Hemerkovej ulici č. 28 Košice, pre Nadáciu Deti domovov so sídlom Slovenskej jednoty 10, Košice za účelom vytvorenia vzdelávacieho a krízového centra pre poskytovanie sociálnych služieb v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
23. ZIP 3,51 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
24. ZIP 3,05 KB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
25. ZIP 6,41 KB Odňatie nehnuteľnosti zo správy MČ Košice – Staré mesto a následné zverenie majetku mesta PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
26. ZIP 4,17 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto s firmou Moris Slovakia, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
27. ZIP 4,92 KB Zámena nehnuteľností so SMMK, s.r.o. v k. ú. Stredné mesto s finančným vyrovnaním PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
28. ZIP 2,97 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta Košice v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
29. ZIP 2,58 KB Oprava uznesenia MZ č. 855 zo dňa 25.8.2005 o odpredaji voľného nebytového priestoru formou verejnej obchodnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
30. ZIP 2,36 KB Zmena uznesenia MZ č. 962 zo dňa 15.12.2005 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
31. ZIP 2,46 KB Zmena uznesenia MZ č. 963 zo dňa 15.12.2005 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
32. --- Interpelácie poslancov MZ
33. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
34. ZIP 3,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre CASSOVIA TOKI s.r.o. na ulici Hlinkova 15 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
35. ZIP 3,17 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Jána Barana – STROJSPOL na ulici Komenského 39 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
36. ZIP 3,09 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Jána Barana – STROJSPOL na ulici Komenského 24 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
37. ZIP 3,35 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre E.Š. na ulici Vodárenská 17 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník poverený zastupovaním primátora mesta
38. ZIP 2,99 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Furča pre Ľ.Č. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
39. ZIP 4,07 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Furča do podielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 3,56 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Furča formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 3,61 KB Odpredaj nehnuteľností – domu a pozemkov v k. ú. Južné mesto pre H.O. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 2,61 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Východoslovenskú energetiku, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 3,04 KB Odpredaj nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Severné mesto pre firmu GESTIV, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 2,77 KB Odpredaj nehnuteľnosti– pozemku k. ú. Severné mesto pre firmu STEP, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 2,96 KB Odpredaj nehnuteľností – budovy a pozemku v k. ú. Stredné mesto formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 3,17 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Veľká Lodina pre M.H. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. --- Rôzne
48. --- Záver