Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXII

XXII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 27.04.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

zvolávam

XXII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. apríla 2006 (štvrtok ) od 8.00 hod.
do vyčerpania programu rokovania

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

. --- Personálne a mzdové otázky
1. ZIP 114,28 KB Informácia o plnení uznesení z 13. mimoriadneho rokovania MZ zo dňa 30.1.2006, XXI. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 23.2.2006 a prehľad o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, poverený zastupovaním riaditeľa MMK
2. --- Informácia námestníka primátora, povereného zastupovaním primátora mesta o svojej činnosti od XXI. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XXI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 46,21 KB Správa o činnosti mestskej polície od XXI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Francan, poverený zastupovaním náčelníka mestskej polície
5. ZIP 13,22 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXI. rokovaní MZ dňa 23.2.2006 PREDKLADÁ: p. Sabol, poverený zastupovaním riaditeľa MMK
6. ZIP 298,51 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za rok 2005 a záverečný účet za rok 2005 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
7. ZIP 38,9 KB Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
8. ZIP 7,64 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc Nemessányiho a Cesta do Hanisky PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
9. ZIP 6,53 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 61 o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta Košice a pravidlách ich prenajímania PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
10. ZIP 5,13 KB Doplnenie VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
11. ZIP 4,72 KB Zmena VZN mesta Košice č. 68 o dani za parkovanie PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
12. ZIP 9,79 KB Oprava uzn. MZ č. 976/2006 zo dňa 23.2.2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
13. ZIP 18,27 KB Návrh VZN mesta Košice o čistote a verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
14. ZIP 3,26 KB Delegovanie poslanca MZ v Košiciach do Rady školy pri Združenej strednej škole Bocatiova 1, Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
15. ZIP 5,24 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
16. ZIP 209,27 KB Zmena územného plánu HSA Košice, lokalita: Pivovar PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
17. ZIP 13,61 KB Koncepcia školstva v pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
18. ZIP 6,34 KB Informatívna správa o príprave zriadenia Kancelárie prvého kontaktu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Sabol, poverený zastupovaním riaditeľa MMK
19. ZIP 7,25 KB Plánované akcie k 50. výročiu sprevádzkovania Detskej železnice v Košiciach PREDKLADÁ: p. Sabol, poverený zastupovaním riaditeľa MMK
20. --- Návrh Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Košice na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov PREDKLADÁ: p. Betuš, predseda komisie MZ
21. ZIP 148,67 KB Zriadenie Krízového strediska Oceľová nádej v MČ Košice – Krásna PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
22. --- Informácia o profilovaní strategických cieľov a priorít mesta Košice na roky 2007 - 2013 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
22. ZIP 3,59 KB Odňatie nehnuteľnosti „Kino Družba“ zo správy MČ Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
23. ZIP 3,02 KB Kúpa nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Myslava pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod komunikáciou Nižné Chmelníky - Stierova PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
24. ZIP 3,02 KB Kúpa nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Grunt pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Moskovská - Klimkovičova PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
25. ZIP 3,07 KB Odkúpenie nehnuteľnosti – v k.ú. Stredné mesto v podiele 1/4 z pozemku a budovy na Timonovej 1 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
26. ZIP 3,14 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Pajorova 13 formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
27. ZIP 3,15 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Stará baštová 6 formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
28. ZIP 3,54 KB Zverenie bývalej MŠ Bauerova 1, Košice do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
29. ZIP 3,17 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre D. F. na ul. Alžbetina 29 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
30. ZIP 3,15 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre R. S. na ul. Hlavná 37 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
31. ZIP 3,22 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Prírodný kameň , s.r.o na ul. Kováčska 47 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
32. ZIP 3,39 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Mlynská 14 formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
33. ZIP 3,17 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre AS IMPERIAL, spol. s r.o. na ul. Mlynská 18 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
34. ZIP 3,42 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre T. S. – NATEL na ul. Vrátna 1 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
35. ZIP 3,44 KB Odpredaj voľných bytov na ul. Kováčska 47 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora poverený zastupovaním primátora mesta
36. ZIP 3,11 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
37. --- Interpelácie poslancov MZ
38. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
39. ZIP 3,42 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Furča pre Š. M., L. O. a Ľ. Č. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 2,85 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Furča pre K. S. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 3,07 KB Odpredaj nehnuteľností – budovy a pozemku v k.ú. Stredné mesto na Dominikánskom námestí č.11 formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 2,68 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Letná formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 2,74 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Myslava pre Ľ. V. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 3 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Huštáky pre Š. V. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 3,29 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Južné mesto pre MATINEE, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 2,88 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Pereš pre V. Š. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. ZIP 2,98 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto pre OREF spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
48. ZIP 3,62 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto pre D. M. a J. R. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
49. ZIP 3,96 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto pre A. T. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
50. ZIP 3,01 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Stredné mesto formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
51. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Stredné mesto pre I. G. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
52. ZIP 3,01 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Terasa pre T. D. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
53. ZIP 3,14 KB Odpredaj nehnuteľnosti – budovy „Tržnica Koala“ v k. ú. Južné mesto pre MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
54. --- Rôzne
55. --- Záver