Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIV

XXIV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 07.09.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

zvolávam

XXIV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
7. septembra 2006 (štvrtok) od 8.00 hod.
do vyčerpania programu rokovania

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXIII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 122,11 KB Informácia o plnení uznesení z XXIII. rokovania MZ zo dňa 29.6.2006, jeho pokračovania zo dňa 13.7.2006 a 15. mimoriadneho rokovania MZ dňa 17.7.2006 a prehľad o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIII. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XXIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 69,27 KB Správa o činnosti mestskej polície od XXIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 12,31 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXIII. rokovaní MZ dňa 29.6.2006 a jeho pokračovaní dňa 17.7.2006 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 266,96 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za I. polrok 2006 včítane hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 38,06 KB Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 3,83 KB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Sever PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 55,87 KB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. ZIP 788,5 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Niklová“, „Chrómová“, “Zemianska“, „Kubíková“, „Močiarna“ a „Pri vagovni“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 5 KB Zmena VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 6,61 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
13. ZIP 2,95 MB Zmeny a doplnky územného plánu HSA Košice v lokalitách 2 – 8 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 8,38 KB Poskytnutie dotácií pre subjekty poskytujúce sociálne služby na území mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
15. --- Poskytnutie dotácii v zmysle VZN mesta Košice č. 76 na kultúru a duchovný rozvoj PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
16. ZIP 4,57 KB Informácia o územnom pláne mesta Košice – prieskumy a rozbory PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17. ZIP 2,32 KB Návrh volebných obvodov pre voľby 2. decembra 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
18. ZIP 4,61 KB Informatívna správa o realizácii projektu „František II. Rákóczi v Košiciach 1906 – 2006“ PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
19. ZIP 4,62 KB Vstup mesta Košice do združenia Energie-Cites PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
20. ZIP 2,82 KB Návrh na zmenu uzn. MZ č. 876 zo dňa 27.10.2005 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
21. ZIP 2,9 KB Návrh na zrušenie uzn. MZ č. 938 zo dňa 15.12.2005 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
22. ZIP 7,4 KB Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“, resp. „Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
23. ZIP 3,13 KB Rozšírenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
24. ZIP 2,95 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta Košice v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
25. --- Interpelácie poslancov MZ
26. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
27. ZIP 4,11 KB Kúpa pozemku v k. ú. Lorinčík pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Pereš – Lorinčík PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
28. ZIP 3,91 KB Zámena pozemkov v k. ú. Huštáky medzi Mestom Košice a spoločnosťou Global Group, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
29. ZIP 3,28 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Čermeľ neziskovej organizácii Ľudia ľuďom PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
30. ZIP 3,49 KB Odpredaj voľného nebytového priestoru na ul. Jarná 19 formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
31. ZIP 3,49 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre CUMULUS, s.r.o. na ul. Južná trieda 7 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
32. ZIP 3,12 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre K.H. na ul. Kováčska 21 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
33. ZIP 3,24 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.R. na ul. Mäsiarska 26 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
34. ZIP 3,17 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.T.A., spol. s r.o. na ul. Mlynská 18 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
35. ZIP 3,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre J.B. na ul. Sokolovská 13 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
36. ZIP 3,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Občianske združenie SPORTINVALID na ul. Šoltésovej 7 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
37. ZIP 3,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre CLC, s.r.o. na ul. Šoltésovej 7 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
38. ZIP 3,17 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Občianske združenie vozíčkarov a priateľov HEURÉKA EVOLUTION na ul. Šoltésovej 9 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
39. ZIP 2,89 KB Odpredaj štyroch voľných bytov formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
40. ZIP 3,73 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Grunt na Lechkého ulici v Košiciach pre JAZDECKÝ KLUB EMCAR PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 2,69 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Južné mesto pre R.D. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 3,17 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Južné mesto pre JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 3,01 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Južné mesto pre J.Sz. – SZILCAR PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 3,01 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kamenné pre firmu WGV, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 2,78 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košické Hámre pre P.B. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 3 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Myslava pre M.K. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. ZIP 2,86 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto pre G.S. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
48. ZIP 2,99 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre firmu MARSAB, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
49. ZIP 3,62 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
50. ZIP 4,16 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Skladná pre E.T. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
51. --- Rôzne
52. --- Záver