Prejsť na obsah

Zasadnutie: 49

16. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 26.09.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

16. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

26. septembra 2006 ( utorok ) od 13.30 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. --- Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
2. --- Návrh na zrušenie časti uzn. MZ č. 1104 zo dňa 29.6.2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby poslancov MZ v Košiciach a primátora mesta Košice 2. decembra 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
4. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Južné mesto pre JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
5. --- Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa v obvodovom centre Terasa formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
6. --- Zmena uzn. MZ č. 1073 zo dňa 27.4.2006 o odpredaji nehnuteľnosti na Dominikánskom nám. č. 11 formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. --- Odpredaj pozemkov v k.ú. Nižná úvrať v areáli BPMK formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. --- Deklarácia o národnostnej tolerancii a znášanlivosti v meste Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta