Prejsť na obsah

Zasadnutie: 5

2. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 27.03.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

2. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. marca 2003 ( štvrtok ) od 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie.
1. --- Návrh rozpočtu mesta Košice na rok 2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
2. --- Návrh záväzných pravidiel pre zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Boritáš, poslanec MZ
3. --- Návrh na rozdelenie výkonu funkcie VZ pre obchodné spoločnosti so 100 účasťou mesta PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
4. --- Personálne otázky PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta