Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXV

XXV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 26.10.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

zvolávam

XXV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2006 (štvrtok ) od 8.00 hod.
do vyčerpania programu rokovania

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXV. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 119,88 KB Informácia o plnení uznesení z XXIV. rokovania MZ zo dňa 7.9.2006 a prehľad o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIV. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XXIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 40,27 KB Správa o činnosti mestskej polície od XXIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 16,91 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXIV. rokovaní MZ dňa 7.9.2006 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 8,48 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 72 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 198,79 KB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke Mestskej časti Košice - Barca PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 24,72 KB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke Mestskej časti Košice –Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 31,43 KB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke Mestskej časti Košice – Lorinčík PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. --- Návrh na úpravu Štatútu mesta Košice v § 79 písm. m) PREDKLADÁ: p. Boritáš, poslanec MZ
11. ZIP 2,2 MB Zmeny a doplnky Regulačného plánu Námestia osloboditeľov Košice lokalita Stred PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 62,66 KB Prevádzkové poriadky cintorínov celomestského významu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
13. --- Doplnenie uznesenia MZ č. 968/2006 o rozpočte mesta na r. 2006 PREDKLADÁ: p. Smolková, poslankyňa MZ
14. ZIP 8,07 KB Návrh na zmenu v sieti MŠ SR – zmena zriaďovateľa jazykovej školy PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
15. ZIP 10,72 KB Zabezpečenie zimnej údržby pre sezónu v roku 2006 - 2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
16. --- Interpelácie poslancov MZ
17. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
18. ZIP 3,88 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie mesta -Psychosociálne centrum PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
19. ZIP 3,33 KB Odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Barca od Kňazského seminára Sv. Karola Boromejského PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
20. ZIP 2,62 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 1057 zo dňa 27.4.2006 – o kúpe pozemku v k.ú. Grunt pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Moskovská – Klimkovičova PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
21. ZIP 3,49 KB Odkúpenie prevádzkového objektu v k.ú. Terasa pre majetkovoprávne vysporiadanie budovy na Tr. SNP 39 v Košiciach a následné zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Západ PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
22. ZIP 3,82 KB Bezodplatný prevod vlastníctva pozemku do vlastníctva mesta Košice a následné zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice –Šebastovce PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
22. --- Dlhodobý prenájom pozemku pre Gymnázium Exnárova 10, Košice PREDKLADÁ: p. Smolková, poslankyňa MZ
23. ZIP 3,17 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
24. ZIP 2,93 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Furča pre J.K. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
25. ZIP 3,08 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Grunt pre spoločnosť MONAQ Leasing, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
26. ZIP 2,75 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Severné mesto pre J.C. a J.M. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
27. ZIP 3,16 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Skladná na Fejovej ul. 5 formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
28. ZIP 2,92 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Skladná pre VSE, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
29. ZIP 2,68 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Stredné mesto pre V.H. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
30. ZIP 3,9 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
31. ZIP 2,87 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Jaklovce pre Poľnohospodárske družstvo v Kluknave PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
32. ZIP 3,68 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Stredné mesto formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
33. ZIP 3,47 KB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Terasa pre CITY SERVIS, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
34. ZIP 2,44 KB Zmena uznesenia MZ č. 1163 zo dňa 7.9.2006 o zámene pozemkov v k.ú. Huštáky medzi Mestom Košice a spoločnosťou Global Group, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
35. ZIP 3,72 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Terasa s finančným vyrovnaním PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
36. --- Rôzne
37. --- Záver