Prejsť na obsah

Zasadnutie: 7

3. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 27.05.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Ko;šice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

3. mimoriadnerokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. mája 2003 ( utorok ) od 14.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie.
1. --- Personálne otázky - voľba námestníkov primátora PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta