Prejsť na obsah

Zasadnutie: V

V. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 26.06.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

V. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
26. júna 2003 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu V. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 80,14 KB Informácia o plnení uznesení zo IV. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 24.4.2003, prehľad o plnení uznesenia MZ z predchádzajúceho rokovania a prehľad o realizácii uznesení týkajúcich sa odpredaja nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od IV. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od IV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Bernát, hlavný kontrolór mesta
4. --- Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
5. ZIP 7,81 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na IV. rokovaní MZ dňa 24.4.2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
6. ZIP 434,48 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice a záverečný účet mesta Košice za rok 2002 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 14,66 KB Návrh zabezpečenia zdrojov príjmovej časti rozpočtu na rok 2003 na vyriešenie dlhovej služby mesta Košice inými formami finančných transakcií PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 30,92 KB Návrh na úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. --- Odkúpenie Zimného štadióna L. Trojáka na Nerudovej ulici č. 12 v Košiciach - predložené dodatočne PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. ZIP 10,13 KB Návrh VZN mesta Košice o úhrade za opatrovateľskú službu a za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. ZIP 7,96 KB Návrh VZN mesta Košice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. ZIP 2,91 KB Zmena a doplnenie Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
11. ZIP 39,55 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2002 a o stave likvidácie podnikov PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
11. ZIP 4,9 KB Návrh na rozdelenie výkonu funkcie VZ v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
11. ZIP 5,44 KB Zriadenie záložného práva na majetok mesta za účelom čerpania úveru pre obchodnú spoločnosť KOVOSLUŽBA, a.s. - predložené dodatočne PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
11. --- Vymenovanie zástupcu mesta Košice do Rady združenia CASSOVIAINFO - predložené dodatočne PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. ZIP 2,58 KB Hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií k 31.3.2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
13. ZIP 3,22 KB Racionalizácia siete škôl a školských zariadení v meste Košice PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
14. ZIP 17,5 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne r. 2002-2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
15. ZIP 305,88 KB Zmeny a doplnky regulačného plánu Námestia osloboditeľov - lokalita Verona PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
16. ZIP 5,7 KB Rámcová obsahová náplň VI.-VIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok r. 2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
17. ZIP 4,37 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Luník IX PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
18. ZIP 4,52 KB Založenie nehnuteľnosti - bytový dom na Čechovovej ul. v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
19. ZIP 2,72 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Mäsiarskej č. 33 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
20. ZIP 2,75 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavnej 35 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
21. ZIP 2,74 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavnej 47 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
22. ZIP 2,87 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Mlynskej 20 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
23. ZIP 2,68 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Národnej triede 82 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
24. ZIP 2,4 KB Bezodplatný prevod dokončenej investície parkoviska na Braniskovej ul. č. 6-10 do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
25. ZIP 2,57 KB Bezodplatný prevod dokončenej investície - cestnej svetelnej signalizácie zrealizovanej na komunikácii Trieda L. Svobodu a ul. Maršala Koneva PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
26. ZIP 2,45 KB Bezodplatný prevod dokončenej investície - komunikačného vypojenia ulice kpt. Nálepku na ul. Čsl. Armády Objekt SO 01 - komunikácie a parkovacie plochy PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
27. ZIP 2,55 KB Bezodplatný prevod dokončenej investície - cestnej svetelnej signalizácie zrealizovanej na úseku Nižné Kapustníky - Opátske PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
28. ZIP 3,29 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
29. --- Interpelácie poslancov MZ
30. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
31. ZIP 2,65 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto pre J.K. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
32. ZIP 2,98 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa pre F.P. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
33. ZIP 2,55 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Čermeľ pre M.H. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
34. ZIP 2,35 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre P.H. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
35. ZIP 2,39 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Grunt formou verejnej obchodnej súťaže PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
36. ZIP 3 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Železiarne pre U.S.STEEL Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
37. ZIP 3,33 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Myslava pre záhradkárov PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
38. ZIP 2,42 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre P.M. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
39. ZIP 2,44 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre firmu MALIMEX, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
40. ZIP 2,61 KB Odpredaj nehmuteľnosti - pozemku v k.ú. Krásna pre M.Š. - REKO Bratislava PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
41. ZIP 2,61 KB Odpredaj nehnuteľnosti - budovy v k.ú. Krásna pre Š.H. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
42. ZIP 2,8 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre MČ Košice - Myslava PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
43. ZIP 2,3 KB Zámena nehnuteľnosti pozemkov v k.ú. Košické Hámre medzi mestom Košice a L.G. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
44. ZIP 2,32 KB Zámena nehnuteľnosti pozemkov v k.ú. Košické Hámre medzi mestom Košice a D.G. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
45. ZIP 2,51 KB Odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve F.M. pre mesto Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
46. ZIP 2,77 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Myslava pre MČ Košice - Myslava PREDKLADÁ: p. Müller, poslanec MZ v Košiciach
47. ZIP 2,4 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve pre J.R. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
48. ZIP 2,21 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Letná vo vlastníctve mesta Košice pre CITY HOLDING, a.s. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
49. ZIP 2,29 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Š.N. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
50. ZIP 2,29 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre M.D. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
51. ZIP 2,37 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre J.P. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
51. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre Europrojekt Zeta 6 Sk - predložené dodatočne PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
52. --- Rôzne
53. --- Záver