Prejsť na obsah

Uznesenia: 778 - 829

XVII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XVII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 30.06.2005

Zoznam

778. PDF 37,95 KB Informácia o plnení uznesení MZ
779. PDF 42,81 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
780. PDF 38,21 KB Správa o činnosti mestskej polície
781. PDF 38,04 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
782. PDF 37,94 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za I. štvrťrok 2005
783. PDF 38,04 KB Oprava 1. úpravy rozpočtu mesta Košice na rok 2005
784. PDF 42,56 KB 2. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2005
785. PDF 38,32 KB K hospodáreniu Mestského futbalového klubu Košice, a.s.
786. PDF 38,25 KB Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice
787. PDF 38,89 KB Dopracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice do akčných plánov
788. PDF 52,45 KB Tarifa Dopravného podniku Mesta Košice, a.s. pre mestskú pravidelnú dopravu osôb v Košiciach
789. PDF 38,44 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia za rok 2004 obchodných spoločností s účasťou mesta a stave likvidácie podnikov
790. PDF 39,13 KB Finančné krytie (spolufinancovanie) projektu mesta Košice "Uzavretie a rekultivácia starej environmentálnej záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Mysl
791. PDF 39,08 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Košice - Krásna n/H v lokalite Pri cintoríne
792. PDF 38,83 KB Rozvoj sociálnych služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie rokov 2005 -2007
793. PDF 38,64 KB Nepeňažný vklad mesta Košice do Občianskeho združenia Košická aréna
794. PDF 41,24 KB Správa o plnení uznesení MZ k Programu protipovodňovej prevencie v povodiach riek Hordnád, Bodrog a Poprad a Košickému protokolu pre vodu v 21. storo
795. PDF 38,1 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2004 - 2005
796. PDF 38,53 KB Návrhy Mestského zastupiteľstva v Košiciach na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja a Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja
797. PDF 39,88 KB Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
798. PDF 40,08 KB Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
799. PDF 38,7 KB Rámcová obsahová náplň XVIII. - XX. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok roku 2005
800. PDF 37,87 KB Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice
801. PDF 38,44 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. D. Feju 5 pre Konštruktu PZ, Ing. Daniela Kováča
802. PDF 38,74 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Drevnom trhu 5 pre Alžbetu Šestákovú - SKLO - PORCELÁN
803. PDF 38,46 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Cesta pod Hradovou 15 pre MUDr. Máriu Šlepkovskú
804. PDF 38,52 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Cesta pod Hradovou 19 pre Máriu Macákovú - potraviny TOMA
805. PDF 38,47 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Štúrova 17 pre RSDr. Jána Zbojeka PACO
806. PDF 38,37 KB Prevod vlastníctva alikvotnej časti pozemku k nebytovému priestoru č. 3b na ul. L. Novomeského 9 pre Mgr. Annu Koromházovú
807. PDF 39,15 KB Založenie nehnuteľnosti obytného domu Mlynárska 1, 5 v Košiciach pre ručenie za úver v prospech ŠFRB
808. PDF 38,39 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 757 zo dňa 10. mája 2005
809. PDF 38,88 KB Odňatie zvereného majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Staré mesto
810. PDF 39,53 KB Prenájom nehnuteľného majetku pre Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov
811. PDF 38,65 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
812. PDF 38,25 KB Odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta v k.ú. Stredné mesto
813. PDF 38,56 KB Odpredaj bytu č. 8 v bytovom dome Kováčska 69 formou verejnej dražby
814. PDF 38,79 KB Odpredaj pozemku v MČ Košice - Dargovských hrdinov pre firmu Labaš, s.r.o.
815. PDF 38,77 KB Zámena pozemkov v k.ú. Grunt medzi mestom Košice a Ing. Petrom Čepeľom a manželkou Jarmilou
816. PDF 38,31 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Konštantína Vrančíka
817. PDF 38,22 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Soňu Lukáčovu
818. PDF 38,46 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Jána Šemráka a manželku Jolanu
819. PDF 38,51 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre PhDr. Pavla Kačmára, CSc.
820. PDF 38,43 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Východoslovenskú energetiku, a.s.
821. PDF 38,58 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa do podielového spoluvlastníctva pre Ing. Jozefa Ferka a Marcela Ferka
822. PDF 38,4 KB Odpredaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. Ivetu Lipčeiovú a manžela
823. PDF 38,48 KB Odpredaj pozemku v k. ú . Veľká Lodina pre Ing. Štefana Havlika a Evu Havlikovú
824. PDF 38,43 KB Odpredaj pozemku v k. ú . Veľká Lodina pre Ing. Jána Štefanoviča
825. PDF 38,63 KB Zámena pozemkov v k. ú . Jazero medzi mestom Košice a PhDr. Martou Šamovou - MAŠA s finančným vyrovnaním
826. PDF 38,29 KB Zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť v k.ú. Krásna
827. PDF 38,59 KB Informácia o účasti zástupcov mesta Košice na konferencii ICLEI "Zameranie sa na udržateľnosť v období zmeny" Tilburg v dňoch 25.-27.5.2005
828. PDF 38,32 KB Zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva v Košiciach
829. PDF 38,24 KB Personálne zmeny v osobitnej komisii Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta