Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIV

XIV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 24.04.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XIV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční
dňa 24. – 25. apríla 2008 (štvrtok, piatok ) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XIV. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 68,23 KB Informácia o plnení uznesení od XIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 157,01 KB Správa o činnosti mestskej polície od XIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 61,25 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XIII. rokovaní MZ dňa 11.3.2008 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 2,24 MB Rozbor hospodárenia a Záverečný účet mesta Košice za rok 2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
7. ZIP 50,82 KB Vyhodnotenie plnenia zostávajúcich úloh vyplývajúcich z Príkazu primátora mesta na zabezpečenie plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v roku 2005 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
8. ZIP 53,74 KB Návrh VZN mesta Košice o užívaní miestnych komunikácií, iných verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariadení (nariadenie o užívaní verejných priestranstiev) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
9. ZIP 82,97 KB Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku MZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
10. ZIP 3,62 MB Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach a v ZŠ v ich zriaďovateľskej pôsobnosti PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
11. ZIP 528,77 KB Petícia „Za zachovanie ZŠ Starozagorská 8, 040 23 Košice“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
12. ZIP 30,09 KB Návrh na zmenu Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
13. ZIP 491,01 KB Analýza vyťaženosti a nákladovosti materských škôl v mestskej časti Západ PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
14. ZIP 64,11 KB Analýza výdavkov a príjmov za opatrovateľskú službu a zariadenia opatrovateľskej služby za rok 2007 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
15. ZIP 929,9 KB Stratégia rozvoja Zoologickej záhrady Košice na obdobie 2008 – 2013 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
16. --- Interpelácie poslancov MZ
17. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
18. ZIP 2,68 MB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
19. ZIP 20,45 KB Zverenie majetku mesta do správy Bytovému podniku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
20. ZIP 1,92 MB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre MIPEL, a.s. na ul. Hlavná 31 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
21. ZIP 1,71 MB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre MONITOR M, spol. s.r.o., na ul. Hlavná 115 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
22. ZIP 31,61 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Kavečany pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na výstavbu „Obchvatovej komunikácie ZOO Kavečany“ podľa nového geometrického plánu PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
23. ZIP 1,93 MB Uplatnenie predkupného práva mestom Košice na nehnuteľnosti v k.ú. Krásna a ich odpredaj formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 1,7 MB Zmena uznesení MZ č. 764 a č. 765 zo dňa 25.10.2001 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 1,36 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku na výstavbu polyfunkčného objektu na Zbrojničnej ulici formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 1,16 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku na výstavbu garáže na Jenisejskej ulici formou verejnej dražby resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
27. ZIP 1,77 MB Odpredaj nehnuteľnosti - voľného bytu na ul. Južná trieda 38 v Košiciach formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
28. ZIP 2,22 MB Odpredaj nehnuteľnosti - nebytového priestoru na ul. Hlinkova 15 pre J.H. PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
29. ZIP 2,02 MB Odpredaj nehnuteľnosti - nebytového priestoru na ul. Zvonárska 9 pre V.V. PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
30. ZIP 2,39 MB Odpredaj nehnuteľnosti - nebytového priestoru na ul. Hlavná 64 - Mäsiarska 23 pre Ing. I. K. PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
31. ZIP 2,24 MB Odpredaj nehnuteľnosti - nebytového priestoru na ul. Komenského 5 pre EROSE, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
32. ZIP 2,18 MB Odpredaj nehnuteľnosti - nebytového priestoru na ul. Hlavná 14 pre G.B. PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
33. ZIP 1,86 MB Odpredaj nehnuteľnosti - nebytového priestoru na ul. Hlavná 12 pre J.T. OVOLAGÚNA PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
34. ZIP 678,07 KB Odpredaj podielu mesta na pozemku parc. č. 501/289 v k.ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 1,34 MB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Severné mesto pre S.L. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 246,75 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre M.M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 674,74 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 1,85 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa pre MČ Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 26,29 KB Odpredaj objektu „Plynovej prípojky“ k bytovému domu Baltická 18 Košice pre SPP – distribúcia, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 27,12 KB Predaj nehnuteľností - pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 1,64 MB Odkúpenie nehnuteľnosti - chaty Hlinné v k.ú. Čermeľ mestom Košice od LESOV SR, š.p. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 1,3 MB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre J.S. – Szilcar PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. --- Rôzne
44. --- Záver