Prejsť na obsah

Uznesenia: 427 - 476

XIV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 24.04.2008

Zoznam

427. RTF 15,5 KB Informácia o plnení uznesení MZ
428. RTF 12,37 KB Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti
429. RTF 12,93 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
430. RTF 11,18 KB Správa o činnosti Mestskej polície v Košiciach
431. RTF 11,55 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
432. RTF 41,22 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice a Záverečný účet mesta Košice za rok 2007
433. RTF 11,24 KB Vyhodnotenie Príkazu primátora mesta na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ
434. RTF 12,12 KB Správa o výsledku kontroly vykonanej NKÚ v ZŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
435. RTF 11,4 KB Petícia „Za zachovanie ZŠ Starozagorská 8, Košice“
436. RTF 13,33 KB Vyhlásenie odsudzujúce prejavy rasovej neznášanlivosti v meste Košice
437. RTF 11,41 KB Zmena Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení
438. RTF 12,6 KB Analýza vyťaženosti a nákladovosti materských škôl v MČ Košice – Západ - vyradenie MŠ Petzvalova 2
439. RTF 11,34 KB Analýza výdavkov a príjmov za opatrovateľskú službu a zariadenia opatrovateľskej služby za rok 2007
440. RTF 14,85 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Vzdelávanie
441. RTF 11,52 KB Stratégia rozvoja Zoologickej záhrady Košice na obdobie rokov 2008 – 2013
442. RTF 13,34 KB Výškové zónovanie mesta Košice
443. RTF 11,45 KB Informácia o činnosti Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
444. ZIP 9,94 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice – Juh
445. RTF 94,94 KB Zverenie majetku mesta do správy BPMK
446. RTF 11,94 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre MIPEL, a.s. na ul. Hlavná 31
447. RTF 12,22 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre MONITOR M, spol. s r.o. na ul. Hlavná 115
448. RTF 73,65 KB Kúpa pozemkov v k.ú. Kavečany pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na výstavbu „Obchvatovej komunikácie ZOO Kavečany“
449. RTF 16,71 KB Uplatnenie predkupného práva mestom Košice na nehnuteľnosti v k.ú. Krásna a ich odpredaj formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
450. RTF 13,07 KB Zmena uznesení MZ č. 764 a č. 765 zo dňa 25. 10. 2001
451. RTF 17,28 KB Dotácia pre slovenskú Všeobecnovzdelávaciu školu v Užhorode – výkon uznesenia pozastavený
452. RTF 17,26 KB Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76 na kultúrny rozvoj
453. RTF 17,06 KB Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76 na duchovný rozvoj
454. RTF 176,37 KB Dotácie podľa Koncepcie rozvoja športu v meste Košice
455. RTF 25,5 KB Dotácie podľa VZN mesta Košice č. 76 na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
456. RTF 16,24 KB 1. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2008
457. RTF 11,78 KB Odpredaj pozemku na výstavbu polyfunkčného objektu na Zbrojničnej ulici
458. RTF 11,97 KB Odpredaj pozemku na výstavbu garáže na Jenisejskej ulici formou verejnej dražby, resp. OVS
459. RTF 11,86 KB Odpredaj voľného bytu na Južnej triede 38 v Košiciach formou verejnej dražby
460. RTF 12,05 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Juraja Hrnčírika na ul. Hlinkova č. 15
461. RTF 12,88 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Viktora Vaškovského na ul. Zvonárska 9
462. RTF 12,51 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Hlavná 64 – Mäsiarska 23 pre Ing. Iva Kovaříka
463. RTF 12,76 KB Odpredaj nebytového prietoru pre Jozefa Rudýho – ZDRAVOMAT na ul. Hlavná 115
464. RTF 12,72 KB Odpredaj nebytového priestoru pre EROSE, s. r. o. na ul. Komenského 5
465. RTF 12,27 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Gabriela Bodnára na ul. Hlavná 14
466. RTF 12,57 KB Odpredaj nebytových priestorov pre Jozefa Topora – OVOLAGÚNA na ul. Hlavná 12
467. RTF 11,82 KB Odpredaj 3 podielu mesta na pozemku parc. č. 501/289 v k. ú. Južné mesto
468. RTF 12,15 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Soňu Lukáčovú
469. RTF 11,59 KB Predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Mariána Mokráňa
470. RTF 12,04 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
471. RTF 12,66 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ
472. RTF 12,56 KB Predaj budovy a pozemkov v k .ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice – Košická Nová Ves
473. RTF 11,6 KB Predaj objektu „Plynovej prípojky“ k bytovému domu Baltická č. 18 v Košiciach pre SPP – distribúcia, a.s.
474. RTF 15,06 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
475. RTF 11,86 KB Odkúpenie chaty Hlinné v k.ú. Čermeľ mestom Košice od LESOV Slovenskej republiky, štátneho podniku
476. RTF 13,4 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Južné mesto pre MUDr. Jozefa Szilasiho – SZILCAR