Prejsť na obsah

Zasadnutie: XX

XX. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 30.10.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XX. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční v dňoch
30.- 31. októbra 2008 (štvrtok, piatok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XX. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 75,94 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVIII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. ZIP 4,19 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XVIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 165,77 KB Správa o činnosti mestskej polície od XVIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 47,91 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XVIII. rokovaní MZ PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
6. ZIP 2,01 MB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 1,59 MB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 1,33 MB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 71 o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 1,58 MB Návrh na zmeny a doplnky ÚPN HSA, lokalita Barca, Za železnicou PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. ZIP 75,16 KB Návrh na organizačné usporiadanie MMK PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 19,95 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie mesta Košice podľa § 30, ods. 4 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 1,3 MB Informácia o výsledku „kontroly uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti TEHO, s.r.o., v ktorej má mesto vlastnícky podiel“ vykonanej NKÚ SR PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
13. ZIP 18,68 KB Návrh na doplnenie § 25 Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 53,82 KB Návrh transformácie Bytového podniku mesta Košice príspevkovej organizácie zriadenej mestom Košice PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
15. ZIP 33,23 KB Plán a metodika riadenia projektu Integrovaný dopravný systém mesta Košice PREDKLADÁ: p. Filipko, poslanec MZ poverený výkonom osobitných úloh a činností
16. ZIP 276,65 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 487 zo dňa 26.-27. júna 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17.
ZIP 5,71 MB
Politika a stratégia rozvoja mesta Košice 2008 – 2015 - Aktualizácia PHSR PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
18. --- Interpelácie poslancov MZ
19. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
20. ZIP 29,12 KB Zmena doby nájmu nehnuteľnosti zrušenej Základnej školy Škultétyho 10, Košice z doby neurčitej na dobu určitú – 25 rokov PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
21. ZIP 28,29 KB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice - Pereš PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
22.
ZIP 5,02 MB
Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
23. ZIP 2,03 MB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice - Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 26,32 KB Zmena uznesenia MZ č. 472 zo dňa 24.4.2008 o predaji budovy a pozemkov v k .ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice - Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 176,89 KB Zmena uznesenia MZ č. 461 zo dňa 24.4.2008 o predaji nebytového priestoru pre V. V. na ul. Zvonárska 9 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
26. ZIP 862,87 KB Odpredaj 2 voľných bytov formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
27. ZIP 2,28 MB Odpredaj nebytového priestoru pre T.S. na ul. Hlavná 12 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
28. ZIP 1,49 MB Odpredaj nebytového priestoru pre Renature s.r.o. na ul. Hlavná 25 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
29. ZIP 1,22 MB Odpredaj nebytového priestoru pre E.K. a Ing. Š.K. – KAJTEX na ul. Hlavná 12 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
30. ZIP 828,47 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. I. M. a Ľ. M. a JUDr. M. Z. a JUDr. B. Z. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 1,32 MB Odpredaj nebytového priestoru pre J.H. na ul. Čapajevova 13 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
32. ZIP 1,26 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Baška pre M.K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 924,95 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. F.B. a Ing. A. B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 433,82 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. J. V. a I. V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 458,5 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. V. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 841,47 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Malá Lodina pre Ľ. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 1,05 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto formou verejnej dražby, resp. OVS PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 902,62 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižná úvrať do podielového spoluvlastníctva pre S.a P. Slovakia, s.r.o. v podiele 2/3 k celku a ŽILINSKÚ AUKČNÚ, a.s. v podiele 1/3 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 27,72 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických a právnických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 1,23 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre FARMAKOL spol. s r.o. Ľubotice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. --- Rôzne
42. --- Záver