Prejsť na obsah

Uznesenia: 617 - 665

XX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 30.10.2008

Zoznam

617. RTF 13,77 KB Zriadenie Rady seniorov
618. RTF 16,53 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVIII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
619. RTF 14,83 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
620. RTF 21,52 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
621. RTF 14,4 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od XVIII. rokovania MZ konaného dňa 28. 08. 2008
622. RTF 15,73 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na pokračovaní XVIII. rokovania MZ v Košiciach dňa 28.08.2008
623. RTF 14,26 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
624. RTF 13,83 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 71 o miestnych daniach
625. RTF 17,37 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Barca, Za železnicou
626. RTF 35,87 KB Organizačný poriadok Magistrátu mesta Košice
627. RTF 17,07 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie podľa § 30 stavebného zákona
628. RTF 16,68 KB Informácia o výsledku „kontroly uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obch. spoločnosti TEHO, s.r.o.
629. RTF 44,51 KB Založenie obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
630. RTF 16,49 KB Zrušenie príspevkovej organizácie Bytový podnik mesta Košice
631. RTF 22,06 KB Plán a metodika riadenia projektu Integrovaný dopravný systém (IDS) mesta Košice
632. RTF 14,75 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 487 zo dňa 26. – 27. júna 2008
633. RTF 18,69 KB Politika a stratégia rozvoja mesta Košice 2009 – 2015 – Aktualizácia PHSR
634. RTF 16,02 KB Žiadosť o priznanie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Zdravotníctvo
635. RTF 24,2 KB Žiadosť o finančný príspevok Podpora rozvoja cestovného ruchu v regióne prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
636. RTF 20,76 KB Žiadosť o finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
637. RTF 16,46 KB Zmena doby nájmu nehnuteľnosti zrušenej Základnej školy Škultétyho 10, Košice z doby neurčitej na dobu určitú – 25 rokov
638. RTF 19,65 KB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice - Pereš
639. RTF 18,72 KB 5. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2008
640. RTF 16,33 KB Dotácie podľa Koncepcie politiky mesta Košice vo vzťahu k deťom a mládeži
641. RTF 17,35 KB Dotácia podľa VZN mesta Košice č. 76 na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
642. RTF 16,83 KB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Juh
643. RTF 17,28 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Nad jazerom
644. RTF 17,05 KB Zmena uznesenia MZ č. 472 zo dňa 24.4.2008 o predaji budovy a pozemkov v k.ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice - Košická Nová Ves
645. RTF 15,45 KB Zmena uznesenia MZ č. 461 zo dňa 24.4.2008 o predaji nebytového priestoru pre Viktora Vaškovského na ul. Zvonárska 9
646. RTF 17,14 KB Odpredaj 2 voľných bytov formou verejnej dražby
647. RTF 17,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Tibora Szentpéteriho na ul. Hlavná 12
648. RTF 18 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Renature, s.r.o. na ul. Hlavná 25
649. RTF 17,44 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Evu Kajlovú a Ing. Štefana Kajlu - KAJTEX na ul. Hlavná 12
650. RTF 20,32 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Ivana Maleša a Ľubomíru Malešovú a JUDr. Michala Zimu a JUDr. Bibiánu Zimovú
651. RTF 17,13 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Juraja Hrnčírika na ul. Čapajevova 13
652. RTF 15,18 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Baška pre Mareka Korpu
653. RTF 15,21 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Františka Bačinského a Ing. Annu Bačinskú
654. RTF 14,92 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Jána Voška a Irenu Voškovú
655. RTF 16,05 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre MUDr. Vieru Koperdanovú
656. RTF 15,16 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Malá Lodina pre Ľuboša Koloucha
657. RTF 15,53 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto formou verejnej dražby, resp. OVS
658. RTF 16,84 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižná úvrať do podiel. spoluvl. pre S a P Slovakia, s.r.o v podiele 2/3 k celku a ŽILINSKÚ AUKČNÚ, a.s. v podiele ...
659. RTF 24,58 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb a právnickej osoby
660. RTF 16,27 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre FARMAKOL, spol. s r.o. Ľubotice
661. RTF 16,61 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Krásna pre Beátu Kočišovú
662. RTF 17,6 KB Zmeny v dozorných radách obchodnej spoločnosti MFK, a.s. a obchodnej spoločnosti Kosit, a.s. Košice
663. RTF 17,77 KB Zmeny v Majetkovej komisii pri MZ
664. RTF 15,77 KB Zmeny v Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri MZ
665. RTF 19,14 KB Určenie platu Ing. Jozefovi Filipkovi, poslancovi poverenému výkonom osobitných úloh a činností počas funkčného obdobia