Prejsť na obsah

Uznesenia: 701 - 725

pokračovanie XXI. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 16.12.2008

Zoznam

701. RTF 26,32 KB Založenie a vznik neziskovej organizácie „Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.“
702. RTF 25,77 KB Kúpa pozemkov v areáli ZOO Košice
703. RTF 17,41 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Pereš
704. RTF 17,23 KB Odplatný prevod verejného osvetlenia do vlastníctva Mestskej časti Košice Kavečany, Košice - Barca, Košice - Vyšné Opátske a Košice - Ťahanovce
705. RTF 19,68 KB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – sídlisko KVP
706. RTF 20,91 KB Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Severné mesto a v k. ú. Čermeľ za účelom riešenia havarijného stavu na Kavečianskej ceste
707. RTF 16,11 KB Zriadenie práva prednostného odkúpenia nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Čermeľ vo vlastníctve mesta Košice pre spoločnosť ALDI s.r.o. Košice
708. RTF 14,75 KB Odpredaj nehnuteľností v k. ú. Letná pre Ing. Mareka Eliáša
709. RTF 14,8 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Stredné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
710. RTF 15,32 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Skladná pre Falkensteiner Hotel Košice Besitz s.r.o.
711. RTF 19,27 KB Odpredaj pozemkov k.ú. Terasa pre Ing. Jozefa Lukáča a Mgr. Magdalénu Mrázovú
712. RTF 15,71 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Antonína Kašubu a Margitu Kašubovú
713. RTF 16,98 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto do podielového spoluvlastníctva pre MUDr. Jozefa Becka a MUDr. Veroniku Beckovú
714. RTF 17,32 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
715. RTF 15,67 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Ružín pre Lenku Lukáčovú, Ing. Mareka Lukáča a MUDr. Adrianu Slivkovú
716. RTF 15 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Dušana Tkáčika
717. RTF 16,05 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná pre Moniku Rusnákovú
718. RTF 14,89 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Slávku Zozuľakovú
719. RTF 16,22 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske pre MVDr. Annu Kerestešovú, CSc.
720. RTF 17,33 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov pre ZPX, s.r.o. na ul. Hlavná 81
721. RTF 16,48 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre PEBA s.r.o. na ul. Alžbetina 13 -Mäsiarska 2
722. RTF 16,2 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre DETEKT s.r.o. na ul. Šoltésovej 9
723. RTF 16,72 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Máriu Choborovú na ul. Národná trieda 44
724. RTF 16,53 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Lenku Kollárovú na ul. Čapajevova 12
725. RTF 15,17 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov