Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXII

XXII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 26.02.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
26. 2. 2009 (štvrtok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 79,67 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXI. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. ZIP 4,18 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XXI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 863,65 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2008 do 31.12.2008 PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 59,43 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXI. rokovaní MZ dňa 16. 12. 2008 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
6. ZIP 112 B Informácia generálneho manažéra OZ Košická aréna Ing. I. Havrilu o činnosti Košickej arény a o pripravovaných investičných akciách v súvislosti s MS v ľadovom hokeji PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 118,27 KB Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 72,76 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 57,27 KB Návrh na doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. ZIP 46,85 KB Návrh na zmeny Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 29,17 KB Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 542,6 KB Zmeny a doplnky ÚPN – Z Košice Myslava, lokalita Na Kope I, II, III PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
13. ZIP 1,54 MB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice lokality: Girbeš, Za Hornádom, Trolejbusová PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 33,76 KB Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Košice a mestom Katowice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
15. ZIP 730,83 KB Rómska občianska hliadka (projekt a štatút) PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
16. ZIP 31,69 KB Schválenie spolufinancovania projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie na základe výzvy Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
17. ZIP 28,95 KB Návrh na schválenie povinnej prílohy č. 10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
18. ZIP 42,28 KB Informácia o plnení uznesenia MZ č. 376 zo dňa 28.2.2008 (informatívna správa k rekonštrukcii suterénnych priestorov na Hlavnej 59) PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
19. ZIP 15,68 KB Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 1.8.2008 do 9.2.2009 PREDKLADÁ: : p. Filipko, poslanec MZ poverený výkonom osobitných úloh a činností
20. ZIP 62,93 KB Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
21. ZIP 28,76 KB Vyradenie Základnej školy Rehoľná 2, Košice zo siete škôl a ŠZ MŠ SR PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
22. ZIP 28,4 KB Vznik Základnej školy s materskou školou Želiarska 4, Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
23. --- Interpelácie poslancov MZ
24. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
25. ZIP 1,06 MB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre M. B. a J. B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 202,46 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 403 zo dňa 11.3.2008 o predaji nebytových priestorov pre KONEX elektro, spol. s r.o. na ul. Južná trieda 5 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
27. ZIP 1,81 MB Odpredaj nebytového priestoru pre firmu RILLÖ, s.r.o. na ul. Kováčska 1 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
28. ZIP 1,84 MB Odpredaj nebytového priestoru pre P. T. – CB rádio na ul. Kováčska 1 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
29. ZIP 359,21 KB Zmena uznesenia MZ č. 1162 zo dňa 7.9.2006 - Kúpa pozemkov v k. ú. Lorinčík pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Pereš – Lorinčík PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 1,84 MB Kúpa spoluvlastníckeho podielu (3 k celku) nehnuteľnosti na ul. Kováčska č. 18 mestom Košice od spoluvlastníkov PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 1,08 MB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 1,57 MB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 584,2 KB Odňatie majetku mesta zo správy MČ Barca a následné zverenie majetku do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 1,1 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre AUTO-VMV, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 746,5 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre J
36. ZIP 851,88 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Myslava pre J. C. a A. C. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 172,22 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Doc. MUDr. J. M. CSc. s manželkou a Doc. Prof.h.c. Ing. V.A. s manželkou PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 129,43 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb a zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 714 zo dňa 16.12.2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 730,13 KB Odpredaj stavebnej časti trafostanice v areáli na Teslovej ul. č. 2 v Košiciach pre R.W. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 577,06 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Tepláreň Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 1,53 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Ťahanovce pre P. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. --- Rôzne
43. --- Záver