Prejsť na obsah

Uznesenia: 726 - 748

XXII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 26.02.2009

Zoznam

726. RTF 14,88 KB Informácia o činnosti občianskeho združenia Košická aréna
727. RTF 19,21 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXI. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
728. RTF 13,79 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
729. RTF 19,62 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
730. RTF 14,46 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 1.1.2008 do 31.12.2008
731. RTF 14,87 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mest. zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXI. rokovaní MZ v Košiciach dňa 16.12.2008
732. RTF 28,61 KB Zriadenie dočasnej komisie pri MZ v Košiciach pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy
733. RTF 19,62 KB 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009
734. RTF 16,48 KB Prerušenie rokovania o návrhu na viazanie rozpočtových prostriedkov v programovom rozpočte mesta Košice na rok 2009
735. RTF 29,08 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť FORDINGTON LTD London - pozastavený výkon uznesenia
736. RTF 16,12 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
737. RTF 15,38 KB VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
738. RTF 14,13 KB Zmena Štatútu mesta Košice
739. RTF 15,6 KB Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice
740. RTF 19,68 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Košice - Myslava, lokalita Na Kope I, II, III
741. RTF 21,25 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice lokality Za Hornádom, Trolejbusová
742. RTF 20,7 KB Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Košice a mestom Katowice
743. RTF 14,03 KB Rómska občianska hliadka
744. RTF 18,81 KB Spolufinancovanie projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie na základe výzvy Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO
745. RTF 16,92 KB Príprava a spracovanie projektu v rámci Programu interregionálnej spolupráce „Regionálne stratégie pre predchádzanie katastrofám"
746. RTF 17,71 KB Príprava a spracovanie projektového návrhu v rámci Operačného programu Stredná Európa „Spravovanie kultúry mestského regiónu"
747. RTF 26,54 KB Povinná príloha č.10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu
748. RTF 14,53 KB Prerušenie XXII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach