Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIV

XXIV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 30.04.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam
XXIV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
30. apríla 2009 (štvrtok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

s programom :

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXIV. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. ZIP 95,81 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. ZIP 4,08 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 64,26 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXII. rokovaní MZ dňa 10.3.2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
5. 3,37 MB Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
6. ZIP 187,86 KB Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 461,09 KB Návrh VZN mesta Košice o zmene názvu ulice „Strojárska“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 29,43 KB Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 12 o zákaze prevádzkovania nepovolených hazardných hier na verejnosti prístupných miestach na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. 1,48 MB Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 35 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. ZIP 1,43 MB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 50,84 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 533,73 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Napájadlá PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
13. ZIP 1,02 MB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice Lokalita: Ťahanovce - Magnezitárska PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 1,8 MB Zmeny a doplnky ÚPN Z Krásna nad Hornádom, lokality Čapáše, Na hore II PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
15. ZIP 615,7 KB Zmeny a doplnky ÚPN - Z Barca, lokalita Kaštieľ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
16. ZIP 1008,73 KB Zmeny v uznesení MZ č. 390 z pokračovania XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 11. marca 2008 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
17. ZIP 42,08 KB Príprava projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice pre mládež“ PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
18. ZIP 44,92 KB Schválenie spolufinancovania projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie na základe výzvy Kód výzvy: OPV-2009/3, 1/01-SORO PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
19. ZIP 66,85 KB Návrh na zvýšenie nájomného v obecných bytoch vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
20. ZIP 43,48 KB Obnova bytového domu na Vojvodskej 2, 4 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
21. --- Interpelácie poslancov MZ
22. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
23. 937,15 KB Odpredaj nehnuteľnosti na ul. Kukučínova v Košiciach v k.ú. Skladná formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 972,9 KB Odpredaj časti nehnuteľnosti bývalého hotela Európa vo vlastníctve mesta Košice v podiele 52/100 k celku formou obchodnej verejnej súťaže, resp. verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 3,11 MB Zámena pozemkov v k.ú. Terasa s firmou Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 1,14 MB Zámena pozemkov v k.ú. Severné mesto s O.Š. a manželkou M. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
27. ZIP 809,94 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
28. ZIP 812,18 KB Odpredaj pozemkov a budov na Michalovskej ul. č. 49 formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 643,58 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre G.K a Z.K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 591,69 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. I. K. a M. K. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 636,37 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Š.L. a K.L PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 539,66 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre J.B. a M.B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 40,82 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 575,96 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. P.S. a MUDr. K.S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 991,32 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre RNDr. J.Č., CSc. a RNDr. D.Č. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 494,85 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre K.J. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 1,29 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Jazero pre Akad. mal. G.P. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 689,54 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre HOPE TRADE s.r.o PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 371,51 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1162 zo dňa 7.9.2006 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 629,8 KB Zmena uznesení MZ v Košiciach č. 405 zo dňa 11.3.2008, č. 526 zo dňa PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
41. ZIP 436,55 KB Odpredaj 11 voľných bytov na ul. Baltická 18 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
42. ZIP 1,13 MB Odpredaj voľných bytov na ul. Stálicová 1, ul. Kustrova 3, ul. Hlavná 43, PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
43. ZIP 905,52 KB Odpredaj nebytového priestoru pre O.P. JUON-TEX na ul. Hlinkova č. 37 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
44. ZIP 897,71 KB Odpredaj nebytového priestoru pre O.P. JUON-TEX na ul. Hlinkova č. 31 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
45. ZIP 749,32 KB Odpredaj nebytového priestoru pre MILKCENTRUM, s.r.o. na ul. Výstavby č. 10 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
46. ZIP 1,33 MB Odpredaj nebytového priestoru pre R.T. na ul. Hlavná č. 64 – Mäsiarska č. 23 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
47. ZIP 2,35 MB Odpredaj nebytového priestoru pre EXCOP s.r.o. na ul. Štúrova č. 6 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
48. ZIP 1,67 MB Odpredaj nebytového priestoru pre CK PLUS, s.r.o. na ul. Hlavná č. 14 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
49. --- Rôzne
50. --- Záver