Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXVII

XXVII. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 30.07.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XXVII. (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
ktoré sa uskutoční dňa 30. júla 2009 (štvrtok) od 14,00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho
rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej a
mandátovej komisie
1. --- Správa mandátovej komisie PREDKLADÁ: predseda mandátovej komisie
2. --- Zloženie sľubu poslanca MZ – Ing. Ján Jakubčiak
3. ZIP 214,38 KB Voľba člena Mestskej rady PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
4. ZIP 57,15 KB Návrh na zmeny a doplnenie Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
5. ZIP 216,42 KB Príprava projektu: Trvalo udržateľné riešenie environmentálnych záťaží na oboch stranách hranice, v rámci Spoločného operačného programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
6. ZIP 216,46 KB Príprava projektu: Aplikácia etiky v prostredí modernej spoločnosti a posilnenie územnej súdržnosti, v rámci Spoločného operačného programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
7. ZIP 43,68 KB Zrušenie uznesenia MZ č.797 z 30.04.2009. Povinná príloha žiadosti o NFP na Rekonštrukciu a modernizáciu Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska 4, Košice PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
8. ZIP 761,3 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií – parkoviska a prístupovej komunikácie do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
9. --- Záver