Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIX

XXIX. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 27.10.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXIX. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. – 28. 10. 2009 (utorok, streda) od 8.30 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXIX. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 281,51 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXVIII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. ZIP 11,66 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXVIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 113,1 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXVIII. rokovaní MZ dňa 25.8.2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
5. ZIP 361,52 KB Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
6. ZIP 261,18 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
7. ZIP 799,96 KB Zmeny a doplnky UPN HSA Košice, lokalita VŠA PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
8.
ZIP 4,44 MB
Návrh na zmeny a doplnky ÚPN Z IV. stavby Obytného súboru Ťahanovce – lokalita Austrálska PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
9. ZIP 173,29 KB Investičný zámer – Modernizácia a technický rozvoj spaľovne II. Etapa PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
10. ZIP 152,71 KB Lokálna stratégia komplexného prístupu Luník IX a Na Demetri PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
11. ZIP 151,26 KB Príprava projektu: Elektronizácia verejnej správy krajského mesta Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
12. ZIP 151,28 KB Príprava projektu: Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v Košiciach PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
13. ZIP 151,56 KB Príprava projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice pre mládež na Humenskej ulici č. 9 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
14. ZIP 255,24 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady školy pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice a iné zmeny v radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
15. ZIP 217,14 KB Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
16.
ZIP 4,63 MB
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. - Priebežná správa o činnosti Košice 2013, n.o. za prvý polrok 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
17. ZIP 240,47 KB Informatívna správa o prínosoch členstva v domácich a zahraničných združeniach za obdobie I. polroka 2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
18. ZIP 221,35 KB Organizátor integrovaného dopravného systému (ORID) - inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému - informácia PREDKLADÁ: p. Filipko, poslanec MZ poverený výkonom osobitných úloh a činností
19. ZIP 175,74 KB Návrh na odvolanie člena predstavenstva a dozornej rady v akciovej spoločnosti Geoterm Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
20. --- Interpelácie poslancov MZ
21. --- Dopyty poslancov MZ
22. ZIP 1,06 MB Zámena pozemkov v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice a manželov Doc. Ing. J. U., CSc. a N. U. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
23. ZIP 1,04 MB Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Huštáky za pozemky vo vlastníctve GLOBAL GROUP, a.s. v k. ú. Huštáky a zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 329 zo dňa 13. a 14. 12. 2007 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 1,31 MB Zámena pozemkov v k. ú. Severné mesto s O. Š a manželkou M. Š. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 1,39 MB Návrh budúcej zámeny pozemkov vo vlastníctve spoločnosti EMIREX s.r.o za pozemok vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 691,22 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií – časti zrekonštruovaného parkoviska na Muškátovej ulici od firmy LABAŠ s.r.o. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
27. ZIP 627,35 KB Odplatný prevod dokončených investícií realizovaných v rámci výstavby OC Kaufland do vlastníctva mesta Košice od firmy Immo – Log – SK Alpha, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
28. ZIP 1,18 MB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach – park pred poliklinikou Sever PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 1,39 MB Odňatie nehnuteľností zo správy Mestskej časti Košice – Nad jazerom a ich následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 666,38 KB Uplatnenie predkupného práva mestom Košice na pozemok v k.ú. Krásna vo vlastníctve MČ Košice – Krásna PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 501,68 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Skladná pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 887,69 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Pereš pre Ing. Bc. M. S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 1,45 MB Odpredaj nehnuteľností na ul. Jesenského 4 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 796,97 KB Odpredaj nehnuteľnosti na ul. Kováčska č. 34 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 1008,22 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Ing. R. T., PhD. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 894,59 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre manželov Ing. M. H. a Ing. M. H. v podiele 1/2 k celku a manželov Ing. L. M. a T. M . v podiele 1/2 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 1,21 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Furča pre SR - Slovenskú správu ciest PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 669,43 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre MČ Košice – Myslava PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 658,21 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šaca na výstavbu garáže formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 781,56 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Šaca na výstavbu rodinného domu formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 655,98 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Grunt pre RL Development, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 621,38 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 935 zo dňa 25.8.2009 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 913,07 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre I. J. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 639,21 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa v lokalite IBV nad Popradskou ulicou PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. ZIP 871,42 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre A. P. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 3,85 MB Odpredaj 9 voľných bytov formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
47. ZIP 1007,39 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu DETEKT, s.r.o. na ul. Drevný trh č. 3 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
48. ZIP 1007,78 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu M. S. na ul. Rooseveltova č. 24 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
49. ZIP 812,83 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcov MUDr. E. B. a K. H. na ul. D. Feju č. 5 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
50. --- Rôzne
51. --- Záver