Prejsť na obsah

Uznesenia: 948 - 1002

XXIX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXIX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 27.10.2009

Zoznam

948. RTF 11,97 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXVIII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
949. RTF 12,8 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
950. RTF 17,69 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
951. RTF 12,69 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mest. zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXVIII. rokovaní MZ v Košiciach
952. RTF 27,05 KB 4. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2009
953. RTF 16,46 KB Zabezpečenie bezbariérového vstupu do objektu na Popradskej ulici 72 – sociálne byty
954. RTF 12,37 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice
955. RTF 14,5 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita VŠA – prerušenie rokovania o materiáli
956. RTF 19,28 KB Informácia o plnení uznesenia č. 905 z XXVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 25. augusta 2009
957. RTF 12,13 KB Informácia o schválených projektoch mesta Košice
958. RTF 14,46 KB Lokálna stratégia komplexného prístupu Luník IX a Na Demetri
959. RTF 12,49 KB Členstvo Mesta Košice v združení Košické lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie
960. RTF 14,19 KB Príprava projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky Myslava v Košiciach“
961. RTF 14,38 KB Príprava projektu „Elektronizácia verejnej správy krajského mesta Košice“
962. RTF 15,19 KB Príprava projektu „Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v Košiciach“
963. RTF 12,53 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 798 z 30.4.2009
964. RTF 17,56 KB Príprava projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice pre mládež na Humenskej ulici č. 9 v Košiciach“
965. RTF 15,07 KB Zmeny v radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
966. RTF 66,74 KB Rozdelenie dotácií pre mládež
967. RTF 11,83 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
968. RTF 27,11 KB Podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky
969. RTF 12,95 KB Priebežná správa o činnosti „Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.“ za prvý polrok 2009
970. RTF 16,47 KB Informatívna správa o prínosoch členstva v domácich a zahraničných združeniach za obdobie I. polroka 2009
971. RTF 11,17 KB Organizátor integrovaného dopravného systému (ORID) - inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému - informácia
972. RTF 13 KB Informácia o skúsenostiach, poznatkoch a výsledkoch z vytvoreného a zavedeného modelu systému platného parkovania na území mesta Košice
973. RTF 13,88 KB Odvolanie člena predstavenstva a dozornej rady v akciovej spoločnosti Geoterm Košice, a.s.
974. RTF 15,91 KB Zámena pozemkov v k.ú. Terasa vo vlast. mesta Košice a manželov Doc. Ing. Jána Uhrína, CSc. a Nadeždy Uhrínovej s fin. vyrovnaním v prospech mesta KE
975. RTF 31,85 KB Zámena pozemkov vo vlast. mesta Košice v k. ú. Huštáky za pozemky vo vlast. GLOBAL GROUP, a.s. v k. ú. Huštáky a zrušenie uzn. č. 329/2007
976. RTF 13,24 KB Zámena pozemkov v k.ú. Severné mesto s Ondrejom Šestinom a manželkou Margitou s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
977. RTF 17,94 KB Budúca zámena pozemkov vo vlastníctve spoločnosti EMIREX s.r.o za pozemok vo vlastníctve mesta Košice
978. RTF 12,82 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií – časti zrekonštruovaného parkoviska na Muškátovej ulici od firmy LABAŠ s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
979. RTF 19,57 KB Odplatný prevod dokončených investícií realizovaných v rámci výstavby OC Kaufland do vlastníctva mesta Košice od firmy Immo – Log – SK Alpha, s.r.o.
980. RTF 48,79 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach – park pred poliklinikou Sever
981. RTF 27,31 KB Odňatie nehnuteľností zo správy Mestskej časti Košice – Nad jazerom a ich v následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
982. RTF 12,9 KB Uplatnenie predkupného práva mestom Košice na pozemok v k. ú. Krásna vo vlastníctve MČ Košice – Krásna
983. RTF 13,24 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
984. RTF 13,29 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Pereš pre Ing. Bc. Máriu Smrčovú
985. RTF 12,75 KB Odpredaj nehnuteľností na ul. Jesenského 4 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby
986. RTF 13,1 KB Odpredaj nehnuteľnosti na ul. Kováčska č. 34 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby
987. RTF 12,04 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Radoslava Tušana, PhD.
988. RTF 13,49 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Čermeľ pre manželov Ing. Máriu Ház a Ing. Milana Ház v podiele1/2 k celku a manželov Ing. L. Milčeviča a T. Milčevičovú
989. RTF 13,9 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre SR - Slovenskú správu ciest
990. RTF 13,01 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre MČ Košice – Myslava
991. RTF 13,06 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Šaca na výstavbu garáže formou dobrovoľnej dražby
992. RTF 14,13 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Šaca na výstavbu rodinného domu formou dobrovoľnej dražby
993. RTF 13,23 KB Predaj pozemkov v k. ú. Grunt pre RL Development, s.r.o.
994. RTF 14,88 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 935 zo dňa 25.8.2009
995. RTF 14,3 KB Predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Imricha Jóniho
996. RTF 27,79 KB Predaj pozemkov v k.ú. Terasa v lokalite IBV nad Popradskou ulicou
997. RTF 14,14 KB Predaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Andreu Pakesovú
998. RTF 25,39 KB Predaj 9 voľných bytov formou dobrovoľnej dražby
999. RTF 14,53 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Detekt, s.r.o. na ul. Drevný trh č. 3
1000. RTF 14,89 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Máriu Staroňovú na ul. Rooseveltova č. 24
1001. RTF 14,46 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcov MUDr. Eleonóru Babíkovú a Katarínu Hrošíkovú na ul. D. Feju č. 5
1002. RTF 20,52 KB Zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva v Košiciach