Prejsť na obsah

Uznesenia: 38 - 73

pokračovanie II. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 08.03.2007

UZNESENIE: 39

Názov:
Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ostatné

38. RTF 17,16 KB Správa o realizácii koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách
40. RTF 89,3 KB Kúpa pozemkov v k.ú. Jazero na výstavu komunikácie „ Slanecká cesta“
41. RTF 15,04 KB Kúpa pozemkov v k.ú. Čermeľ pre stavbu „Cyklistický chodník Čermeľská cesta“
42. RTF 11,32 KB Kúpa pozemku v k.ú. Južné mesto pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Popradská - Gemerská
43. RTF 15,38 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Severné mesto pre stavbu „Križovatka Kostolianska –Národná trieda – Vodárenská – Pod Hradovou“
44. RTF 14,23 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických a právnických osôb bez zmluvného vzťahu
45. RTF 12,27 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Czambelova 4 pre Štefana Kundráta LYA
46. RTF 12,58 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlinkova 29 pre Ing. arch. Miloša Leštáka IDA ATELIÉR
47. RTF 11,64 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hronská 8 pre MARTINEX SK, s.r.o
48. RTF 11,64 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Komenského 71 pre ILaS COMPANY, s.r.o.
49. RTF 11,44 KB Zmena uznesenia MZ č. 856 zo dňa 25.8.2005 o odpredaji alikvotnej časti pozemku k nebytovému priestoru v objekte na ul. L. Novomeského 11
50. RTF 12,71 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Mäsiarska 23 pre Michala Palka
51. RTF 12,48 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Rooseweltova 7 pre RNDr. Annu Harantovú – HANKA
52. RTF 12,25 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Sokolovská 8 pre Alexandru Lukačkovú – COSMO
53. RTF 12,63 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Uršulínska 2 pre Mgr. Pavla Sedláka – ŠPORTSERVIS
54. RTF 12,5 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Železiarenská 28 pre Milana Karaffu
55. RTF 12,91 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Železiarenská 28 pre Marcela Malčického – M.A.K.Y.
56. RTF 11,74 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre Ing. Edmunda Capáka
57. RTF 12,08 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Nižná úvrať pre Jána Amricha
58. RTF 12,19 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Ing. Petra Szekéra a manželku Máriu
59. RTF 12,09 KB Odpredaj spoluvlastníckého podielu 3/20 na nehnuteľnosti Vrátna 48 pre Antona Majoroša
60. RTF 11,71 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Ing. Tibora Szucsa a Ing. Štefana Pachotu
61. RTF 11,89 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šaca pre Jozefa Lechnera a manželku Margitu
62. RTF 11,59 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šaca pre Jaroslava Zambu
63. RTF 11,51 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Mateja Mikulu a manželku Zitu
64. RTF 11,89 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. Petra Popovca
65. RTF 11,57 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Jarmilu Mikulkovú
66. RTF 11,43 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Ružín pre JUDr. Miloslava Gregu
67. RTF 11,62 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Ružín pre Ruženu Kozákovú
68. RTF 11,73 KB Ukončenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na realizáciu zámeru využitia bývalých voj. kasární kpt.Jaroša na Kukučínovej ul. v Košiciach
69. RTF 12,13 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre Jána Tomáša a manželku Máriu
70. RTF 12,44 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Magdalénu Prešovskú
71. RTF 50,94 KB Doplnenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
72. RTF 39,11 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení v meste Košice, ktorých zriaďovateľom je Krajský školský úrad
73. RTF 360,41 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice